سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهایی از بودجه سال 1391

 

فرازهايي از بودجه 1391 شهرداري اصفهان(هزار ريال)

 
 
                     

ميزان رشد

سال 91

سال 90

 عنوان

7.10%

5786000000

5400000000

كل بودجه

15.80%

1778627000

1541671000

هزينه هاي جاري

3.80%

4007373000

3858329000

هزينه هاي عمراني

                   
 
 
 
 
 

 

در سال 91سرانه درآمدي به ازاي هر شهروند حدود 308 هزار تومان مي باشد. اين رقم در سال 1390 در حدود 294 هزار تومان بوده است.

همچنين سرانه هزينه هاي عمراني در سال 1391 برابر با 213 هزار تومان پيش بيني شده كه در سال 1390 در حدود 210 هزار تومان بوده است.

برخي از نكات مهم در بودجه سال 1391 به شرح زير مي باشد:

1-     اعتباري در حدود 27.2 ميليارد تومان در قالب 65 پروژه به موضوع احداث، تكميل و ساماندهي خيابان ها اختصاص يافته است.

2-      اعتباري بيش از 4 ميليارد تومان در قالب 46 پروژه به موضوع پياده رو سازي در سطح مناطق اختصاص يافته است.

3-      اعتباري در حدود 1.6 ميليارد تومان در قالب 15 پروژه به موضوع خط كشي خيابان هاي سطح شهر اختصاص يافته است.

4-      اعتباري در حدود 8.5 ميليارد تومان در قالب 95 پروژه به موضوع احداث، ساماندهي و تكميل پارك هاي محلي اختصاص يافته است.

5-      اعتباري در حدود 21 ميليارد تومان جهت نگهداري فضاي سبز موجود پارك ها در سال 91 هزينه خواهد شد.

6-      اعتباري در حدود 3.4 ميليارد تومان در قالب 32 پروژه جهت احداث يا تكميل اماكن ورزشي اختصاص يافته است.

7-      اعتباري در حدود 32 ميليارد تومان جهت هزينه نظافت شهر در سال 91 هزينه خواهد شد.

همچنين در سال 91 براي اولين بار در تاريخ شهرداري، بودجه به صورت نقد و غير نقد تنظيم گرديده است و مجموع كل بودجه در اين دو بخش معادل 1000 ميليارد تومان مي باشد.

 

 
 
 
 
 
 
 
width=22 width=7
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime