سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهايي از بودجه سال 1396
 
 
                                                      

روكش كلي بودجه مصوب سال 1396 شهرداري اصفهان به تفكيك مناطق

ارقام به هزار ريال

منطقه

درآمد

جاري

عمراني

01 منطقه يك

984,000,000

160,300,000

551,470,000

02 منطقه دو

360,000,000

122,920,000

336,110,000

03 منطقه سه

1,530,000,000

212,530,000

854,730,000

04 منطقه چهار

1,250,000,000

172,320,000

600,350,000

05 منطقه پنج

2,237,000,000

153,550,000

1,198,680,000

06 منطقه شش

2,332,000,000

175,080,000

1,191,900,000

07 منطقه هفت

743,000,000

139,260,000

469,470,000

08 منطقه هشت

1,229,000,000

158,060,000

748,080,000

09 منطقه نه

560,000,000

107,330,000

425,530,000

10 منطقه ده

984,000,000

148,070,000

574,570,000

11 منطقه يازده

315,000,000

110,470,000

322,510,000

12 منطقه دوازده

1,588,000,000

217,790,000

993,690,000

13 منطقه سيزده

856,000,000

124,350,000

470,320,000

14 منطقه چهارده

538,000,000

110,000,000

535,620,000

15 منطقه پانزده

550,000,000

157,830,000

493,190,000

20 مركزي

11,369,000,000

5,356,690,000

9,795,330,000

ناژوان

75,000,000

88,430,000

223,470,000

جمع

27,500,000,000

7,714,980,000

19,785,020,000

 
 
 
 
 
 

گزارش بودجه به تفكيك حوزه هاي متولي در بودجه سال 1396 شهرداري اصفهان

ارقام به هزار ريال

شرح

مصوب

معاونت حمل و نقل و ترافيك

11,009,130,000

معاونت خدمات شهري

6,836,170,000

معاونت اداري و مالي

6,173,290,000

معاونت فرهنگي اجتماعي

2,135,280,000

معاونت معماري و شهر سازي

982,720,000

معاونت برنامه ريزي -پژوهش و فناوري اطلاعات

363,410,000

جمع

27,500,000,000

 
       
 
 
 
 
 
 
 
                               
width=22 width=7