سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
مديريت و كنترل پروژه


-  برنامه ريزي جهت به كارگيري روش‌هاي جديد و كارآمد در اجري پروژه‌ها، فعاليت‌ها و فرايندهاي كاري

-  اجراي برنامه‌هاي مصوب شهرداري در حوزه مربوطه

-  ارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه‌هاي تحت سرپرستي و برنامه‌ريزي به منظور بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آن‌ها

-  برگزاري جلسات حل مسئله و بهبود در خصوص موضوعات مرتبط

-  تعاملات سازنده و اثربخش با ساير حوزه‌هاي شهرداري و حوزه‌هاي برون سازماني مورد نياز

-  مشاركت با واحد‌هاي ذي‌ربط در جهت تهيه آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد، بهبود روشها و تعاملات سازماني، اصلاحات ساختاري، توليد اخبار واطلاع‌رساني فعاليت‌ها، نيازسنجي آموزشي، ارزشبابي كاركنان تحت سرپرستي، مميزي سيستم، نيازسنجي پژوهشي و تهيه برنامه و بودجه.

-  برنامه‌ريزي و نظارت بر مستندسازي تجربيات فني و اجرايي به منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

-  نظارت بر ايجاد بايگاني اسناد فني 
width=22 width=7