سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهايي از بودجه سال 1395
                                        
 
 
 
                        
  
گزارش بودجه سال 1395 شهرداري اصفهان

ارقام به هزار ريال

كد

شرح

پيشنهادي

1000

در آمدهاي ناشي از عوارض عمومي

15,978,150,000

1200

عوارض بر ساختمانها و اراضي

10,143,100,000

1300

عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

76,000,000

1400

عوارض بر پروانه هاي كسب، فروش و خدماتي

151,750,000

1900

ساير منابع

5,507,300,000

2000

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

1,487,100,000

2100

وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات

907,100,000

2200

سهميه از عوارض وصولي متمركز

580,000,000

3000

بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

346,900,000

3100

درآمد ناشي از بهاء خدمات شهرداري

336,900,000

3200

درآمد تاسيسات شهرداري

10,000,000

3210

در آمد حاصل از ساير تاسيسات شهرداري

5,000,000

4000

درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري

1,525,200,000

4100

درآمد حاصل از وجوه شهرداري

1,453,000,000

4200

درآمد حاصل از اموال شهرداري

72,200,000

5000

كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي

95,000,000

5100

كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي

95,000,000

6000

اعانات و هدايا و دارائي ها

490,350,000

6100

اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمانهاي خصوصي

39,700,000

6300

اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد

450,650,000

7000

ساير منابع تامين اعتبار

6,577,300,000

7100

وامهاي دريافتي

1,115,500,000

7200

فروش اموال شهرداري

5,461,600,000

7400

هشتاد درصد عوارض و درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي شهرها

200,000

      
                                                       
 
 
 
 
 

ارقام به هزار ريال

موضوعات شهري

اعتبار سال 1395

سرانه (اعتبار براي هر نفر)

فرهنگي اجتماعي

1,914,051,000

914

برنامه ريزي -پژوهش و فناوري اطلاعات

375,237,000

179

حمل و نقل و ترافيك

11,416,044,000

5,450

خدمات شهري

5,620,843,000

2,683

عمران شهري

693,980,000

331

معماري و شهر سازي

754,220,000

360

جمع

20,774,375,000

9,917

 

       
 
 
 

ارقام به هزار ريال

نقدي

سال 1394

سهم در سال 1394

 سال 1395

سهم در سال 1395

كل بودجه

26,000,000,000

-

26,500,000,000

-

هزينه‌هاي جاري

5,100,000,000

20%

6,396,000,000

24.10%

هزينه‌هاي عمراني

20,900,000,000

80%

20,104,000,000

75.90%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
width=22 width=7