سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهايي از بودجه سال 1394

بودجه سال 1394 به مبلغ 2600 ميليارد تومان (نقد و غيرنقد) كه در كل نسبت به سال جاري 6/6 درصد رشد داشته و با تركيب 19 درصد جاري و 81 درصد عمراني پيش بيني شده است. از كل بودجه، مبلغ 1650 ميليارد تومان نقدي و مبلغ 950 ميليارد تومان نيز غيرنقدي است

جدول اطلاعات كلي بودجه مصوب نقدي طي سالهاي 1392 تا 1394  ـ ارقام به ميليون ريال

 

شرح

1392

سهم

 از كل

سرانه

كل

1393

سهم

 از كل

ميزان

 رشد

سرانه

كل

1394

سهم

 از كل

ميزان

 رشد

سرانه

كل

درآمد

10,812,500

 

5.459

15,500,000

 

43%

7.682

16,500,000

 

6%

8.026

هزينه هاي

 جاري

2,144,220

19.83

1.083

3,421,040

22.07

60%

1.695

4,997,400

30.29

46%

2.431

اعتبارات

عمراني

8,668,280

80.17

4.377

12,078,960

77.93

39%

5.986

11,502,600

69.71

-5%

5.595

 

سرانه درآمد نقدي كه در سال 1393 مبلغ 768 هزار تومان بوده، بر اساس بودجه سال 1394 به 803 هزار تومان خواهد رسيد.

با توجه به اختلاف زياد بين سرانه‌هاي عمراني مناطق، به جهت رعايت عدالت اجتماعي و يكسان سازي مناطق از منابع شهرداري، رديفهايي تحت عنوان اعتبار محروميت زدايي به مبلغ 45/67 ميليارد تومان به مناطق محروم اختصاص يافته كه باعث افزايش سرانه عمراني خالص در اين مناطق گرديده است.

سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه نقدي سال 1394 برابر با 70 درصد و در كل بودجه (نقدي و غيرنقدي) برابر با 81 درصد بوده است. سرانه عمراني ناخالص (نقدي) به ازاي هر شهروند از مبلغ 599 هزارتومان در سال 1393 به مبلغ 560 هزارتومان در سال 1394 كاهش يافته است. با احتساب اعتبارات غيرنقدي اين رقم در سال 1393 برابر با 884 هزارتومان بوده كه در سال 1394 به 1 ميليون و 22هزار تومان رسيده است

سهم هزينه‌هاي جاري در بودجه نقدي سال در بودجه نقدي سال 1392 برابر با 8/19 درصد، در بودجه نقدي سال 1393 برابر با 1/22 درصد و در بودجه نقدي سال 1394 برابر با 3/30 درصد خواهد بود. 

از سرجمع هزينه‌هاي جاري مبلغ 4/75 ميليارد تومان مربوط به واگذاري خدمات شهري (نظافت شهر) بوده كه سهم هر شهروند از اين هزينه حدود 700/36 تومان و براي يك خانواده 5 نفره بيش از 500/183 تومان مي‌باشد. (برآورد جمعيت شهر براي سال 1394 برابر با 855/055/2 نفر مي باشد)

كل اعتبارات نقدي اختصاص يافته براي تملك اراضي مورد نياز اجراي طرحهاي عمراني در سال 1394 برابر با 5/229 ميليارد تومان پيش بيني شده است. همچنين براي سال 1394 اعتباري معادل با 4/479 ميليارد تومان نيز اعتبار غيرنقدي جهت تملك اراضي مورد نياز اجراي طرحهاي عمراني اختصاص يافته است. مجموع اعتبارات نقد و غيرنقد مربوط به بخش تملك برابر با 9/708 ميليارد تومان مي‌باشد. 

از سرجمع اعتبارات تملك، مبلغ 61 ميليارد تومان اعتبار نقدي و 5/124 ميليارد تومان نيز اعتبار غيرنقدي مربوط به تملك فضاي سبز مي‌باشد. با اين حساب جمع كل اعتبارات نقدي و غيرنقدي مربوط به فضاي سبز، شامل احداث، تكميل، ساماندهي، نگهداري و ساير اقدامات مربوط به فضاي سبز به مبلغ 9/310 ميليارد تومان مي‌رسد (از اين مبلغ حدود 23 ميليارد تومان اعتبار نقد و 2 ميليارد تومان اعتبار غيرنقد مربوط به پارك‌هاي تفريحي ناژوان و صفه و شرق مي‌باشد)

در نتيجه اعتبارات هزينه شده در بخش فضاي سبز براي هر شهروند بيش از 200/151 تومان مي‌باشد كه به اين ترتيب مبلغ هزينه شده در قسمت فضاي سبز براي يك خانواده 5 نفره معادل با 000/7566 تومان مي‌شود.

لازم به ذكر است با احتساب مبالغ مربوط به نظافت شهر و فضاي سبز سهم هر شهروند معادل 000/188 تومان و براي يك خانواده 5 نفره صرفا اين دو رديف هزينه بيش از 000/9400 تومان در سال مي‌باشد.

كل اعتبارات نقدي مربوط به بخش حمل و نقل و ترافيك (به غير از اعتبارات تملك) براي سال 1394 بيش از 486 ميليارد تومانمي‌باشد، اعتبارات غيرنقدي تخصيص يافته در بخش حمل و نقل و ترافيك نيز معادل با 233 ميليارد تومان بوده كه شامل اعتبارات مواردي مانند خريد اتوبوس، بازسازي  ناوگان اتوبوس، آسفالت معابر و قطار شهري مي‌باشد.

سرجمع اعتبارات اختصاص يافته به تملك پروژه‌هاي ترافيكي بيش از 400 ميليارد تومان است كه 115 ميليارد تومان آن نقدي و 285 ميليارد تومان آن غيرنقدي است. بنابراين كل اعتبارات مربوط به بخش حمل و نقل و ترافيك برابر با 1119 ميليارد تومان خواهد  بود.

 سرانه اعتبارات مربوط به اين بخش شامل تملك، احداث و ساماندهي خيابانها، روكش آسفالت معابر اصلي و فرعي و ساير اقدامات مانند قطارشهري، تملك و احداث حلقه حفاظتي، تراموا، احداث مسير ويژه بي آر تي و خريد اتوبوس، پياده روسازي، پلهاي عابر پياده و... به ازاء هر شهروند معادل با 300/544 تومان مي‌باشد.

 لازم به ذكر است از سرجمع كل اعتبارات مربوط به بخش حمل و نقل و ترافيك مبلغ 90 ميليارد تومان به ترميم، نگهداري و روكش آسفالت معابر اصلي و فرعي اختصاص دارد كه سرانه هر شهروند در اين بخش بيش 000/43 تومان خواهد شد.

 از جمع اعتبارات فوق 350 ميليارد تومان جهت بحث قطار شهري اختصاص يافته كه 200 ميليارد تومان آن نقد و 150 ميليارد تومان نيز اعتبار غيرنقدي مي باشد.

width=22 width=7