سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهاي بودجه سال 1393

 

فرازهاي سال 93 شهرداري اصفهان

 

سال 93

ميليارد تومان

سال92

ميليارد تومان

عنوان

45

10

محروميت زدايي[1]

51.7

39.7

هزينه هاي نظافت شهري

187

76

اعتبارات نقدبراي تملك اراضي

409

198

اعتبارات غيرنقدي براي تملك اراضي

20

17.484

اعتبارات نقدي بابت تملك، احداث، تكميل و...، فضاي سبز پارك ناژوان، صفه و شرق

3

5.35

اعتبارات غيرنقدي بابت تملك، احداث، تكميل و...، فضاي سبز پارك ناژوان، صفه و شرق

40.5

14.1

اعتبارات نقدي تملك فضاي سبز

64.8

29.4

اعتبارات غيرنقدي تملك فضاي سبز

222

83.3

كل اعتبارات نقدوغيرنقد فضاي سبز

165.7

303

اعتبارات نقد پروژه هاي ترافيكي(تملك واحداث)

332.6

219.7

اعتبارات غيرنقد پروژه هاي ترافيكي(تملك واحداث)

 

سهم هزينه هاي جاري در بودجه نقدي سال 1392 معادل 19.8درصد ودر سال 1393 معادل 22.1درصد ميباشد.

جدول اطلاعات كلي بودجه مصوب نقدي طي سالهاي1391تا 1393:

 

سرانه كل

ميزان رشد

سهم از كل

1393

سرانه كل

ميزان رشد

سهم از كل

1392

سرانه كل

سهم از كل

1391

شرح

682/7

43%

 

000/500/15

5.459

87%

 

500/812/10

162.3

 

000/786/5

درآمد

695/1

60%

22.07

040/421/3

1.083

21%

19.83

220/144/2

0.972

30.74

627/778/1

هزينه هاي جاري

986/5

39%

77.93

960/078/12

4.377

116%

80.17

280/668/8

2.19

69.26

373/007/4

اعتبارات عمراني

 
جدول مربوط به اطلاعات بودجه مصوب براساس هر شهروند
 

سال1393 (تومان)

سال1392 (تومان)

عنوان

000/768

000/545

سرانه درآمد به ازاي هرشهروند

000/599

000/438

سرانه اعتبارات عمراني (نقدي)

700/25

700/21

سرانه نظافت شهري به ازاي هرشهروند

000/111

500/45

سرانه اعبارات نقد و غيرنقد مربوط به فضاي سبز

000/459

600/285

سرانه اعتبارات تملك، احداث، ساماندهي، روكش آسفالت خيابانها و معابر فرعي و ساير اقدامات

000/30

950/9

سرانه اعتبارات بخش حمل ونقل وترافيك

 

بودجه نقد وغيرنقد شهرداري اصفهان براي سال 93مبلغ 345/2ميليارد تومان ميباشد كه نسبت به سال 92 افزايش 65 درصدي را نشان ميدهد. بودجه 93 از دوبخش بودجه جاري[2] و بودجه عمراني[3] ميباشد واز دو بخش نقد وغير نقد تامين ميگردد كه از 345/2ميليارد تومان مبلغ550/1ميليارد تومان آن نقد و795ميليارد تومان آن غير نقد ميباشد.
 

سرانه نقدي به ازاي هرشهروند

درصد هزينه در بودجه نقد

درصد هزينه از كل بودجه(نقدوغيرنقد)

شرح

سال 1393

تومان

سال 1392

تومان

سال 1393

سال 1392

سال 1393

سال 1392

000/599

000/438

78%

85%

80%

85%

هزينه هاي عمراني

-

-

-

1/22%

8/19%

-

هزينه هاي جاري

 
مقايسه نسبي بودجه جاري وعمراني درسالهاي1392و1393
[1] - براي رعايت عدالت اجتماعي ويكسان سازي مناطق از منابع شهرداري اين رديفها ايجاد شده تا اختلاف بودجه اي مربوط به سرانه اعتبارات عمراني بين مناطق كم شود.

[2] -بودجه جاري معادل 15درصد كل بودجه سال 93 ميباشد.

[3] -بودجه عمراني معادل 85درصد كل بودجه سال93ميباشد.

 

width=22 width=7