سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
پارك آموزش ترافيك رسالت
پارك آموزش ترافيك رسالت
پارك آموزش ترافيك رسالت
پارك آموزش ترافيك رسالت
پارك آموزش ترافيك رسالت نام پروژه
1021031002 کد پروژه
آيين تلاش زنده رود نام پيمانکار
998382153 مبلغ اوليه پيمان
150 مدت پيمان
87/126000 شماره پيمان
871203 تاريخ تحويل زمين
998382153 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime