سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
ساماندهي مادي فردوان
ساماندهي مادي فردوان
ساماندهي مادي فردوان
ساماندهي مادي فردوان
ساماندهي مادي فردوان نام پروژه
1021083001 کد پروژه
سراوند سپاهان نام پيمانکار
375000000 مبلغ اوليه پيمان
90 مدت پيمان
6/2328 شماره پيمان
870215 تاريخ تحويل زمين
400000000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime