سال 92سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیبازگشت
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
درخواست ملاقات با مدیر عامل
آتش نشان داوطلب
رفاهنظرسنجی
مقالات ایمنی
پرسش های متداول
ارزيابي سطح واكنش عملياتي در آتش نشانان
واحد پيشگيري بازوي مهم سازمان آتش نشاني
آموزش خودامدادي براي شهروندان
ضرورت تدوين و اجراي روش هاي عملياتي استاندارد (SOP)
اختلال PTSD در آتش نشانان
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
 
 

ü     معاونت اداري مالي سازمان آتش نشاني اصفهان

 

1.      نظارت وسرپرستي واحدهاي تابعه در حدود اختياراتي كه از طرف مدير عامل تفويض گرديده است

2.      اتخاذ تصميم در ارتباط با وظايف ومسئوليتهاي محوله

3.      تقسيم كار وتفويض اختيار به روساي واحدهاي تحت سرپرستي در حدود اختيارات

4.      تعيين خط مشي وبرنامه هاي سازمان از بعد مالي واداري  و  بررسي وتصويب صورتهاي مالي

5.      تصميم گيري پيرامون تامين منابع مالي مورد نياز سازمان وچگونگي استفاده بهينه از منابع مالي

6.       ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازمان از ديد مسائل مالي واداري  و  توبيخ وتشويق كاركنان

7.      انجام ساير اموري كه در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع مي گردد

 

ü     ادارات زيرمجموعه

 

1.      اداره مالي

2.      امور خريد

3.      اداره سرمايه انساني و امور اداري

4.      اداره نگهداري و تعميرات تجهيزات وخودروها

5.      اداره نگهداري، تعميرات ، ابنيه و تاسيسات

6.       اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

ü     شرح وظايف معاونت پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشاني اصفهان

 

1.      تهيه و تنظيم طرحهاي ايمني سطوح مختلف به منظور كاهش حريق ها و حوادث مبتلا به جامعه

2.      ارائه طرحهاي ايمني با توجه به طرح جامع آتش نشاني و طرحهاي توسعه شهري

3.      يافتن و ارائه شيوه هاي نوين براي استفاده از كدهاي ايمني در سازمان

4.      نظارت بر تجزيه و تحليل علل حريقها و حوادث و ارائه آمار و نمودار خسارات به نهادهاي ذيربط

5.      مشاركت در تهيه و توسعه مقررات ملي ساختماني در موضوعات ايمني            

6.       تجزيه و تحليل حريق و حوادث و ارائه نتايج در راستاي اهداف پيشگيري

7.      نظارت و كنترل ساختمان ها در زمينه حفاظت در برابر حريق و حوادث

8.      ارائه روش هاي نوين در جهت دست يابي به ايمني از حريق در اماكن و تاسيسات شهري 

9.      مشاركت در برنامه هاي ايمن سازي شهر اصفهان

 

ü     ادارات زيرمجموعه

 

1.       اداره سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق

2.      اداره پيشگيري و ايمن سازي ساختمان

3.      اداره پيشگيري و ايمن سازي صنوف

4.      اداره علت يابي حريق و آزمايشگاه

 
 
 
  
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime