سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
 
جستجو
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت ندا :نام آمار معاونت اداري مالي
معاونت اداري مالي :حوزه فعالیت همتي پور :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات وGIS :سمت محمدصادق :نام آمار معاونت خدمات شهري
معاونت خدمات شهري :حوزه فعالیت عطايي :نام خانوادگی
كارشناسي مهندسي نقشه برداري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس برنامه ريزي و بودجه :سمت مرضيه :نام آمار معاونت شهرسازي
معاونت شهرسازي :حوزه فعالیت شاهمندي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس برنامه ريزي و بودجه :سمت نسترن :نام آمار معاونت حمل و نقل و ترافيك
معاونت حمل و نقل و ترافيك :حوزه فعالیت عقيلي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد آمار رياضي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت آزاده :نام آمار معاونت معاونت شهرسازي
معاونت شهرسازي :حوزه فعالیت صادقيان :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت محمدحسين :نام آمار منطقه1
شهرداري منطقه1 :حوزه فعالیت پورسينا :نام خانوادگی
كارشناسي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت امير :نام آمار منطقه2
شهرداري منطقه2 :حوزه فعالیت سويزي :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت روح اله :نام آمار منطقه3
شهرداري منطقه3 :حوزه فعالیت تقي يار :نام خانوادگی
كارشناس ارشد GIS / RS :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت رسول :نام آمار منطقه4
شهرداري منطقه4 :حوزه فعالیت پرورش :نام خانوادگی
كارشناسي مهندسي نقشه برداري و كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت مجتبي :نام آمار منطقه5
شهرداري منطقه5 :حوزه فعالیت معصومي :نام خانوادگی
كارشناسي نقشه برداري كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات و GIS :سمت ميلاد :نام آمار منطقه6
شهرداري منطقه6 :حوزه فعالیت صالحي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد مهندسي نقشه برداري/ گرايش ژئودزي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت احمدرضا :نام آمار منطقه7
شهرداري منطقه7 :حوزه فعالیت ايرواني مهر :نام خانوادگی
كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت فرزاد :نام آمار منطقه8
شهرداري منطقه8 :حوزه فعالیت خرسندي :نام خانوادگی
كارشناس نقشه برداري و كارشناسي ارشد RS-GIS :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت امير :نام آمار منطقه9
شهرداري منطقه9 :حوزه فعالیت سويزي :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت اردوان :نام آمار  منطقه 10
شهرداري منطقه 10 :حوزه فعالیت معاذي :نام خانوادگی
كارشناسي تكنولوژي نقشه برداري كارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت حميدرضا :نام آمار منطقه11
شهرداري منطقه11 :حوزه فعالیت پورصفاري :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت عليرضا :نام آمار منطقه12
شهرداري منطقه12 :حوزه فعالیت كاظمي :نام خانوادگی
كارشناس نقشه برداري از دانشگاه اصفهان كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري از دانشگاه هنر اصفهان :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت حميدرضا :نام آمار منطقه13
شهرداري منطقه13 :حوزه فعالیت پورصفاري :نام خانوادگی
مهندسي تكنولوژي نقشه برداري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت محمد :نام آمار منطقه14
شهرداري منطقه14 :حوزه فعالیت دادخواه :نام خانوادگی
كارشناسي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
:سمت علي :نام آمار منطقه 15
شهرداري منطقه15 :حوزه فعالیت فتاحي زاده :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
صفحه اصلی مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه ها
پروژه ها
موارد مرتبط