سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:36
  • كد محتوا:9720

مشخصات کلی

ميرزا رفيع رفيعي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:30

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13131313