سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7077

مشخصات کلی

محمد شرفا
1350
مدیر منطقه 13
1399/04/14 13:29

تحصیلات

  • كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان
  • كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش آب از دانشگاه شهيد چمران اهواز

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداري خميني شهرمعاون شهرسازي13811382
شهرداري خميني شهرشهردار منطقه 113821384
شهرداري خميني شهرمعاون عمران13851388
شهرداري خميني شهرشهردار13901392
شهرداري مباركهشهردار13931396
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 131397درحال خدمت