سال جهش تولید
  • 1399-03-15 20:44
  • كد محتوا:11272

مشخصات کلی

عزیزاله طاهر فرد
مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان13661368