اصفهان در مسیر امید | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: الگوی شهرسازی ما باید در راستای هویت فرهنگی شهری زیست پذیر، انسان محور و معناگرا باشد که این مولفه ها با شهرفروشی محقق نمی شود.
1397-09-03 16:23
تندیس «عروج شهید» در منطقه دو شهرداری اصفهان با حضور پدر شهید رضایی و مدیران شهری رونمایی شد.
1396-11-19 18:03

صفحه‌ها