خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 6949600 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
شرايط تجديد مناقصه خريد يك دستگاه ساخت جدول و كانيو به روش وت پرس از نوع سه ايستگاهه
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
خيابان 22بهمن مجموعه اداري اميركبير،سازمان عمران شهرداري اصفهان
مهلت دریافت اسناد 1397/07/23 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/07/23