خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 6932782 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
واگذاري عمليات بارگيري و حمل سنگ هاي استخراج شده از معدن كوه رضوان به واحدهاي دانه بندي سنگ
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان 22بهمن مجموعه اداري اميركبير،سازمان عمران شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد 1397/07/22 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/07/22