خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 10 /97 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
ساخت قبور پيش ساخته دو طبقه طبق نقشه و شرح خدمات فني
مناقصه گذار
سازمان آرامستان اي شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد 1397/07/21 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/07/21