خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
بهره برداري از بازار روز كوثر 8
مناقصه گذار
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
 

« آگهي تجديد مزايده »

   سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از بازار روز كوثر 8 خود را از طريق مزايده (با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري) به اشخاص حقوقي يا حقيقي واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 26/06/1397 تا پايان وقت اداري مورخ 07/07/1397 به امور بازارهاي سازمان واقع در اصفهان، كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از كسب اطلاعات لازم نسبت به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب هاي شماره 0202025877009 يا 0202731208009 نزد بانك ملي شعبه اصفهان اقدام نموده و اسناد مزايده را از دبيرخانه دريافت نمايند. تلفن تماس 4-32683601

1- متقاضيان بايستي:

- داراي عدم سوء پيشينه كيفري و مالي باشند.

- داراي حسن سابقه، توان مالي و اجرايي مناسب در زمينه اداره فروشگاه هاي بزرگ باشند.

- داراي قراردادهاي اجاره جاري رسمي حداقل يكساله يا اسناد مالكيت رسمي و معتبر انبار باشند.

- داراي حداقل يكي از موارد زير باشند.

الف- حداقل 1 سال سابقه بهره برداري از فروشگاه هاي بزرگ داراي مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت

ب- پروانه كسب، حداقل 300 متر مربع فروشگاه داراي سند مالكيت يا اجاره نامه جاري رسمي حداقل يكساله، سيستم حسابداري و فروشگاهي باركد خوان، حداقل 50 كالا و حداقل 2 سال سابقه

ج- مجوز يا پروانه معتبر و مورد تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمينه پخش يا توزيع عمده و كلان مواد غذايي يا بهداشتي

د- مجوز توليد معتبر مواد غذايي يا بهداشتي

2- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي الزامي است.

3- مدت قرارداد، درصورت رعايت كليه قوانين و مقررات سازمان، حداكثر به مدت ده ماه شمسي مي باشد كه در صورت رضايت از عملكرد بهره بردار و توافق كتبي طرفين براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمديد خواهد بود.

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 08/07/1397 مي باشد.

6- پاكت اسناد فني مزايده در تاريخ 09/07/1397 توسط كميسيون تشخيص صلاحيت بهره برداران بازگشائي مي گردد و پس از آن پاكت هاي الف و ب شركت كنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزايده، توسط كميسيون عالي معاملات سازمان در تاريخ 11/07/1397 بازگشائي مي گردد.

7- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

8- هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده است.

 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5
آدرس ارسال اسناد
كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5
مهلت دریافت اسناد 1397/07/07 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/07/08