خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 6679142 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
عمليات كف سازي سالن اصلي نمايشگاه بين المللي استان اصفهان
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان 22بهمن مجموعه اداري اميركبير،سازمان عمران شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد 1397/04/27 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/04/27