خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 56 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
توليد سنگ شكسته از طريق واحد دانه بندي شماره 3 مجتمع توليدي صفه واقع در محدوده گردنه زينل
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان 22بهمن مجموعه اداري اميركبير،سازمان عمران شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد 1397/04/25 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/04/25