خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 1 مرحله نوبت درج آگهی 1
موضوع
مناقصه نگهداري حيوانات پارك وحش صفه
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه

شهرداري اصفهان در نظر دارد در نظر دارد قرارداد نظافت، حفاظت ، حراست و نگهداري از محوطه ، عرصه و اعيان، حيوانات (پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزيستان، گربه سانان و... )،خريد و تأمين خوراك و داروي مورد نياز پارك وحش واقع در پارك كوهستاني صفه را به پيمانكار واجد شرايط از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

تذكرات :

 1-مدت انجام كار : يكسال شمسي از تاريخ 1397/05/01 لغايت 1398/04/31

      2-مبلغ سپرده شركت در مناقصه و شماره حساب : مبلغ 365،000،000 ريال بعنوان سپرده شركت درمناقصه به صورت فيش واريز

     نقدي يا ضمانتنامه بانكي (با حداقل اعتبار سه ماه از تاريخ آگهي ) به حساب سيبا به شماره  0105833844009 سپرده شهرداري در

     كليه شعب بانك ملي واريز نمايند.

  3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ، بانك مربوطه و  شماره حساب  : شركت كنندگان در مناقصه مي توانند با ارائه عين

فيش واريز شده به حساب شماره 0105833882000 در كليه شعب بانك ملي به مبلغ 1،000،000 ريال به منظور دريافت اسناد مناقصه در موعد مقرر درآگهي به معاونت خدمات شهري مراجعه نمايند.

    4-شرايط متقاضي :

الف ) اشخاص حقوقي واجد شرايط و آشنا با مسائل نگهداري حيوانات و تهيه خوراك 

ب ) ارائه مدارك معتبر درخصوص توانايي انجام كار و تائيد توسط اداره كل محيط زيست استان اصفهان در صورت نياز و استعلام توسط شهرداري اصفهان

ج ) حداقل انجام يك قرارداد با موضوع عمليات حفظ و نگهداري محوطه ، كليه حيوانات و پرندگان و همچنين خريد دارو و خوراك در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

       5-مهلت دريافت اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1397/04/16 تا پايان وقت           

     اداري روز چهارشنبه  مورخ 1397/04/27 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

      6-مهلت ارائه اسناد : آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  1397/04/28 مي باشد.

        7-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري

      اصفهان 

         8-  شركت كنندگان بايد اسناد و مدارك مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاكت هايي كه از معاونت خدمات

       شهري دريافت نموده اند، لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه معاونت داده و رسيد دريافت نمايند.

        9-بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري

      اصفهان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار خواهد بود .

 

شهرداري اصفهان

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد 1397/04/27 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/04/28