خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 1 مرحله نوبت درج آگهی 2
موضوع
مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه كاشاني خط 2 قطار شهري اصفهان
مناقصه گذار
شرح مناقصه

مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه كاشاني خط 2 قطار شهري اصفهان 

     سازمان قطار شهري اصفهان و حومه در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 17/11/83 و مطابق آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، عمليات اجرايي مشروحه ذيل را از محل اعتبارات طرح هاي عمراني و منابع شهرداري اصفهان و از طريق مناقصه به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

موضوع پروژه : عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه كاشاني خط 2 قطار شهري اصفهان 

كارفرما : سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

مدير طرح : مهندسين مشاور زايندآب

مشاور : مهندسين مشاور راسخ سپاهان 

محل اجراي پروژه : شهر اصفهان

مدت اجرا :  حداكثر 24 ماه

برآورد پروژه : برآورد پروژه حدود 400 ميليارد ريال مي باشد.

صلاحيت : متقاضيان شركت در مناقصه بايد داراي گواهينامه رتبه بندي معتبر مطابق با اسناد ارزيابي باشند.

بدين منظور از تمامي شركت هاي واجد شرايط كه داراي سوابق مرتبط و داراي ظرفيت كار آزاد مي¬باشند، دعوت بعمل ميآيد جهت تهيه اسناد ارزيابي به نشاني اصفهان ، خيابان آپادانا اول ، روبروي مبل هنر ، پلاك 145 - تلفن: 3-36627182-031 مهندسين مشاور زايندآب مراجعه نموده و  پس از تكميل اسناد حداكثر دو هفته پس از تاريخ نوبت دوم اين آگهي اسناد را همراه با مستندات لازم به آدرس فوق الذكر ( شركت مهندسين مشاور زايندآب) تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد 1397/04/25 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1397/04/25