سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/05/29 تفاهم نامه همكاري شهرداري با سه ارگان دولتي
تفاهم نامه همكاري شهرداري با سه ارگان دولتي

تفاهم‌نامه همكاري بين شهرداري اصفهان با شركت گاز استان اصفهان، اداره كل آموزش و پرورش و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان منعقد شد. معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همكاري بين شهرداري اصفهان با شركت گاز استان اصفهان، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان و دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: امسال چند راهبرد اساسي براي تقويت و ارتقاي تعاملات فراحوزه‌اي و فراسازماني در معاونت برنامه‌ريزي شهرداري اصفهان تعريف شده است كه در اين راستا برقراري ارتباط با ساير دستگاه‌هاي استان را آغاز كرديم. بهروز ارباب شيراني با بيان اينكه مديريت شهري در خط مقدم خدمت‌رساني قرار دارد، افزود: اگر در اين مديريت قرار باشد اتفاقات خوبي رقم بخورد مستلزم آن است كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي حركتي هماهنگ و هم‌راستا با يكديگر داشته باشند.

 

(روزنامه اصفهان زيبا)