سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/05/10 انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ شهرداري اصفهان با دانشگاه ها
انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ شهرداري اصفهان با دانشگاه ها

 تفاهم‌نامه همكاري‌هاي علمي، پژوهشي و فناوري شهرداري اصفهان با دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه جامع علمي كاربردي استان اصفهان، شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان و مؤسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو منعقد شد.

 
 
 انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان              انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان                انعقاد تفاهم‌نامه همكاري‌ بين دانشگاه و شهرداري اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
(خبرگزاري ايمنا)