سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1397/04/05 پايان نامه دانشگاهي/ رعايت اصول پدافند غيرعامل در مكان‌يابي ايستگاه‌هاي خط دو مترو
پايان نامه دانشگاهي/ رعايت اصول پدافند غيرعامل در مكان‌يابي ايستگاه‌هاي خط دو مترو

در چكيده‌ پايان‌نامه‌اي كه با عنوان «ارائه الگوي مناسب براي مكان‌يابي ايستگاه‌هاي مترو با ملاحظات پدافند غيرعامل» تهيه شده، مي‌خوانيم:

در سيستم حمل و نقل شهري از طريق مترو، ايستگاه‌هاي مترو زيرزميني به عنوان يكي از اجزاي اصلي اين سيستم و پيوند دهنده فضاي زيرِ زمين و روي زمين به شمار مي‌آيند.

اين جزء مهم به عنوان فضاهاي عمومي در محيط شهري به دلايل مختلف و از جمله تجميع مسافران در آن همواره در معرض مخاطرات و تهديداتي بوده است كه سوابق رخداد و خسارات‌هاي سنگين ناشي از انواع آن‌ها (طبيعي و انسان‌ساخت)، مؤيد اين مطلب است. كاربري‌هاي چندگانه ايستگاه‌هاي مترو نيز، چه در زمان صلح و چه در زمان بحران باعث افزايش درجه اهميت كاركردي آن شده است. بنابراين يكي از اقدامات اساسي و عمده پدافندغير عامل، انتخاب محل مناسب ايستگاه هاي مترو است كه اين كار معمولاً با استفاده از سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) انجام مي‌شود.

اين پژوهش تلاشي براي بهبود فرايند مكان يابي ايستگاه هاي مترو در محيط GIS با توجه به اصول و ملاحظات پدافند غيرعامل است. به ‌اين منظور در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادي و تحقيقات كتابخانه اي، بازديد هاي ميداني و با انجام مصاحبه با 35 كارشناس خبره، 21 معيار و شاخص تاثير گذار در مكان يابي ايستگاه هاي مترو شناسايي و دسته بندي شد. سپس با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) شاخص‌هاي شناسايي شده مورد ارزيابي قرار گرفته و وزن نسبي آنها تعيين شد.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه فاصله از مراكز حياتي حساس و مهم‌، فاصله از محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك، صنايع خطرساز و مراكز آلاينده، ‌فاصله از مكان‌هاي پرتراكم جمعيتي، ‌فاصله از مراكز جاذب شهري، ‌فاصله از مراكز داراي عملكرد پشتيباني در زمان بحران‌، فاصله از مناطق آسيب پذير(بافت فرسوده شهري) خطوط انرژي ( آب- برق- گاز) و كاربري و مالكيت زمين به عنوان شاخص‌هاي پدافند غيرعامل نقش بسزايي در مكان‌يابي ايستگاه‌هاي مترو دارد.

نمونه مطالعاتي در اين پايان نامه، ايستگاه هاي خط سه مترو در منطقه 13 اصفهان است. پس از تهيه اطلاعات مكاني مورد نياز براي منطقه مورد مطالعه، همپوشاني وزن‌دار لايه‌هاي اطلاعات مكاني منتسب به شاخص‌هاي تاثيرگذار از طريق سامانه ArcGIS انجام شده است.

نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه مكان‌يابي ايستگاه‌هاي تعيين شده خط سه در منطقه 13، با اصول پدافند غيرعامل با مكان‌هاي تعيين شده از نظر فني منطبق بوده و همچنين در اين پژوهش مسيرهاي ديگري براي مترو در منطقه 13 بر اساس اصول پدافند غيرعامل پيشنهاد شده است.

پيشنهادات:

در راستاي هم افزايي توسعه دانش پدافند غيرعامل، پيشنهادات اين تحقيق به‌منظور تكميل مباحث مكان‌يابي و احداث ايستگاه مترو شهري به شرح ذيل ارائه شده است:

1. توصيه مي‌شود كه ساير محققان و پژوهشگران در حوزه دانشگاهي و نهادهاي دولتي ذي‌ربط از جمله مديريت بحران و پدافند غيرعامل شهرداري اصفهان و ... نسبت به تعريف پروژه هاي جديدي با عنوان چگونگي توزيع ايستگاه‌هاي مترو در كلان‌شهر اصفهان بر اساس روش‌هاي پيشنهادي، اقدام كنند.

2. پيشنهاد مي‌شود كميته‌اي متشكل از سازمانها، دستگاه‌ها و شهرداري، نسبت به سياست گذاري و راهبري اقدامات پدافند غيرعامل در شهر اصفهان، اقدام كنند.

3. با توجه به اينكه پيوست پدافند غيرعامل مترو اصفهان در حال تهيه است، پيشنهاد مي‌شودرعايت اصول پدافند غيرعامل در مكان‌يابي خط دو مترو در نظر گرفته شود.

4. با توجه به وجود روشهاي مختلف وزن دهي شاخص‌ها پيشنهاد مي‌شود كه وزن‌دهي و شناسايي شاخص‌هاي بيان شده توسط تكنيك‌هاي ديگر انجام شده و با پژوهش حاضر مقايسه شود.

به گزارش ايمنا، انجام تحقيق و همچنين اهميت و نقش دانشگاه‌ها، مؤسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي و پژوهشي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور هدايت و تقويت توان علمي و ظرفيت‌هاي علمي آنها و تشويق دانشجويان جهت انجام تحقيقات و پروژه‌هاي كاربردي مورد نياز شهرداري اصفهان است در همين راستا يكي از سياست‌هاي مديريت مطالعات و پژوهش شهرداري حمايت از اين دانشجويان در قالب حمايت از پايان‌نامه‌هاي كاربردي است كه در اين راستا يكي از اين پايان نامه‌ها با عنوان" ارائه الگوي مناسب براي مكان‌يابي ايستگاه‌هاي مترو با ملاحظات پدافند غيرعامل" در اين مديريت مطرح شده است.

 

 

(منبع؛ خبرگزاري ايمنا)