سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/19 مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران در بودجه 97
مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران در بودجه 97

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان گفت: در تدوين بودجه سال 97 بستر سازي براي مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران در امور شهر تاكيد شده كه شهرداري بايد زمينه اين مهم را فراهم كند. بهروز ارباب شيراني افزود:  اولويت در فرآيند تدوين بودجه سال آينده با توجه به محدوديت هاي درآمدي، اتمام پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام است كه در راستاي برنامه  هاي زيست محيطي، گردشگري،خدمات و حمل و نقل عمومي است كه مناسب ترين نتايج را جهت افزايش رضايت شهروندان داشته باشد.وي با تاكيد بر اينكه در تمام بودجه مناطق، سازمان ها و معاونت ها رضايتمندي شهروندان در رأس امور قرار گرفته، تصريح كرد: بودجه سال 97 مقداري نسبت به بودجه سال 96 براساس نظرات اعضاي شوراي شهر افزايش مي يابد و هنوز بودجه سال آينده تدوين نهايي نشده است.معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان ادامه داد: بيش از20 پروژه شاخص در سال آينده از جمله تكميل قطار شهري، مركز همايش ها، BRT،رينگ حفاظتي شهر،  طرح هاي مديريت پساب و پسماند و احياي بنده سازي شرق چهارباغ اجرا مي شود.وي اضافه كرد: در تدوين بودجه سال 97 بستر سازي براي مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران در امور شهر تاكيد شده كه شهرداري بايد زمينه اين مهم را فراهم كند.ارباب شيراني با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بودجه سال 97 اذعان داشت: بودجه سال آينده بر اين اساس و  تحقق اهداف و تخصيص منابع بر اساس اولويت هاي راهبردي شهر اصفهان، افزايش دقت برآوردها جهت تصميم گيري درست و تخصيص منابع به پروژه هاي داراي طرح مصوب تدوين مي شود. لايحه بودجه يك برنامه مالي ساليانه است كه در آن دخل و خرج و مصارف شهرداري بازتاب پيدا مي‌كند تا مشخص شود از فروردين تا اسفندماه سال بعد، چه اقداماتي با چه هزينه هايي قرار است در شهر صورت پذيرد. فرايند تدوين بودجه شهرداري اصفهان شامل سه گام اساسي بازنگري برنامه بر اساس سياست‌هاي اصفهان 1400، اولويت پروژه‌ها و تخصيص منابع برداشته شده است. يكي از ويژگي‌هاي برنامه و بودجه سال 97 جهت‌گيري شهرداري در راستاي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي است به طوري كه در بودجه سال آينده شهرداري اصفهان توسعه شهري را با مشاركت بخش خصوصي و شهروندان مورد تاكيد قرار گرفته است؛ زيرا تا زماني كه شهروندان و بخش خصوصي به كمك شهرداري و شهر نيايند، هيچ اقدامي به خوبي انجام نخواهد شد. از ديگر ويژگي هاي اين بودجه افزايش سطح دسترسي مردم به امكانات و خدمات شهري است به طوري كه خدمات در مراكز مشخصي متمركز نباشد و همه شهروندان از حداقل خدمات در همه مناطق برخوردار باشند.

 

(روزنامه اصفهان زيبا)