سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/16 توسعه شهر با مشاركت شهروندان
توسعه شهر با مشاركت شهروندان

سعيد فرداني اظهاركرد: فرايند تدوين بودجه شهرداري اصفهان شامل سه گام اساسي بازنگري برنامه بر اساس سياست‌هاي اصفهان 14000، اولويت پروژه‌ها و تخصيص منابع برداشته شده است.

وي با بيان اينكه راهبردها و سياست‌هاي اصفهان 1400 ارزيابي و اولويت بندي‌شده است، افزود: خروجي بازنگري اصفهان 1400، تدوين احكام و سياست‌هاي شهرداري اصفهان براي سال 97 بود، در اين راستا براي اولين بار چارچوب‌ها و مسير حركت در سال آينده قبل از برگزاري جلسات با صدور 116 حكم از سوي شهردار اصفهان ترسيم شد، بعد از آن پروژه‌ها و اقدامات تمامي قسمت‌هاي شهرداري بر اساس اين احكام بررسي، حذف، تقويت و يا ايجاد شد.

مدير برنامه‌ريزي و بودجه شهرداري اصفهان تصريح كرد: اولويت‌ پروژه‌ها مطابق برنامه اصفهان 1400 است، اما روش‌ها تغيير پيدا كرده و نقاط تمركز نسبت به سال‌هاي قبل متفاوت شده است.

وي ادامه داد: با توجه به تعداد بالاي پروژه‌هاي نيمه تمام و كمبود منابع شهرداري، سياست‌هاي جديدي پيشنهاد شده تا از فضاي پروژه‌هاي كوچك و كم ارزش به سمت تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام ارزش‌آفرين براي شهر اصفهان حركت كنيم.

فرداني با بيان اينكه بر اساس برنامه اصفهان 1400 براي تكميل خط يك قطارشهري و توسعه آن اعتبارات متناسب تخصيص يافت، گفت: در بودجه سال آينده برنامه‌ريزي براي پهنه‌هاي بزرگ شهر اصفهان كه اثر اكولوژيك زيادي در آلايندگي شهر دارد، انجام شده است.

وي با اشاره به تخصيص اعتبارات مناسب براي توسعه حمل و نقل عمومي شهر اصفهان، اظهاركرد: براي تقويت حمل و نقل عمومي همچون اتوبوس در بودجه سال آينده شهرداري اصفهان، منابع قابل توجهي تخصيص يافته است.

مدير برنامه‌ريزي و بودجه شهرداري اصفهان گفت: شهرداري اصفهان در گام نخست تدوين بودجه بسيار خوب عمل كرده و بازنگري برنامه را امسال بهتر از سال هاي قبل انجام داده است، اما سال آينده بيشتر بايد براي نهايي كردن محدوده، زمان و اولويت پروژه‌ها براي تخصيص منابع زمان صرف كند.

وي يكي از ويژگي‌هاي برنامه و بودجه سال 97 را جهت‌گيري شهرداري در راستاي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي دانست و اظهاركرد: در بودجه سال آينده شهرداري اصفهان توسعه شهري با مشاركت بخش خصوصي و شهروندان مورد تاكيد قرار گرفته است، زيرا تا زماني كه شهروندان و بخش خصوصي به كمك شهرداري و شهر نيايند، هيچ اقدامي به خوبي انجام نخواهد شد.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)