سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/04 نسخه‌هاي علمي-كاربردي در اتاق‌هاي فكر پيچيده مي‌شود
نسخه‌هاي علمي-كاربردي در اتاق‌هاي فكر پيچيده مي‌شود

سعيد ابراهيمي اظهاركرد: در حال حاضر 5 اتاق فكر شامل ترافيك، فناوري اطلاعات، منابع  انساني، مديريت بحران و عمران در شهرداري فعال شده است.

وي افزود: ماهيت اتاق‌هاي فكر مسئله محور تعريف شده است، بنابراين خروجي‌هاي آنها بايد به حل مسائل شهري كمك كند.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان ادامه داد: نيمي از اعضاي اين اتاق‌ها مديران اجرايي شهر هستند بنابراين تنها نسخه‌هاي علمي كفايت نمي‌كند، بلكه بايد نسخه‌هايي علمي با ماهيت اجرايي و كاربردي، ارايه شود.

ابراهيمي خاطرنشان كرد: در اتاق‌هاي فكر براي رفع مشكلات، پيشنهادات براي اجرا مطرح و يا سرفصل هاي اوليه براي آغاز فعاليت‌ها اعلام مي‌شود.

وي با بيان اينكه اتاق فكري در خصوص آلودگي هوا نداريم اما به صورت ويژه دو طرح مطالعاتي در دستور كار است، اظهاركرد: پروژه اول تعيين سهم منابع آلاينده در آلودگي گازي جوپايين و تهيه سياهه انتشار آلاينده‌هاي گازي با مشاركت دانشگاه اصفهان از 5 ماه گذشته فعال شده است كه به صورت خاص آلايندگي گازي اعم از منابع متحرك همچون خودروها و ناوگان حمل و نقل و منابع ثابت مثل منازل مسكوني، كارگاهها، صنعت و پالايشگاه و پتروشيمي ارزيابي مي‌شود.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان ادامه داد: پروژه دوم بررسي منشاء يابي و سهم بندي ذرات معلق در هوا و اولويت بندي كانون هاي مولد با همكاري دانشگاه صنعتي است، در اين پروژه سهم آلايندگي ريزگردها، ذرات معلق و خطرات آن بررسي مي شود، در واقع نتايج اين پروژه‌ها مشخص مي‌كند وضعيت آلودگي هواي شهر در چه سطحي قرار دارد.

ابراهيمي با بيان اينكه اين دو پروژه با مشاركت سه معاونت خدمات شهري، حمل و نقل و برنامه ريزي شهرداري و سازمان محيط زيست انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: دكتر جعفرزاده استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز و رشيدي استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران دو ناظر علمي اين پروژه هستند، خروجي اين طرح‌ها، در اتاق فكر آلودگي هواي سازمان محيط زيست مطرح مي شود تا براي كنترل آلاينده‌ها برنامه ريزي شود.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)