سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/04 بخش خصوصي در بودجه 97 نقش آفريني مي‌كنند
بخش خصوصي در بودجه 97 نقش آفريني مي‌كنند

بودجه شهرداري در واقع برنامه جامع مالي يكساله است كه در آن كليه فعاليت‌ها و اقداماتي كه قرار است در طي يكسال انجام شود، به همراه برآورد مبلغ و ميزان مخارج تعيين مي شود كه اين مهم پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر براي شهرداري قابل اجرا خواهد بود.

آمار و اطلاعات در تدوين بودجه بسيار تاثيرگذار است از اين رو هر ساله شهرداري اصفهان بر اساس نظرسنجي از اهالي مناطق مختلف شهري، نيازها و مشكلات هر منطقه را شناسايي مي‌كند و پس از بررسي، نيازها را به طرح و لايحه تبديل و در بودجه شهر اولويت بندي مي‌نمايد. بنابراين به گفته رييس كميسيون امور اقتصادي شوراي شهر اصفهان بودجه بايد بر اساس وضع موجود شهر تنظيم شود.

با توجه به مشكلات موجود در شهر اصفهان به ويژه آلودگي هوا كه نفس اصفهاني‌ها را به شماره انداخته است، بايد در بودجه سال آينده اعتبار ويژه اي براي تقويت شبكه حمل ونقل عمومي شهر اصفهان در نظر گرفته شود و برنامه‌ريزي براي تخصيص اعتبار پروژه ها به گونه اي باشد كه مناطق محروم نيز مورد توجه قرار گيرند تا همه مردم شهر بتوانند از امكانات شهري بهره ببرند.

كارشناسان نيز تاكيد دارند كه در بودجه شهرداري پروژه‌ها بايد بر اساس نيازهاي شهر و شهروندان اولويت بندي شود و تاكيد بر مشكلات كليدي شهر همچون محيط زيست و اقتصاد شرط موفقيت اولويت بندي است.

 

لزوم مديريت درآمد و هزينه‌ها در شهرداري

نايب رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهار مي‌كند: تحقق شعارهاي تيم جديد مديريت شهر از  جمله محروميت‌زدايي، توجه به مسايل فرهنگي، زيست محيطي و كارآفريني در گرو تهيه و تدوين بودجه‌اي مناسب براي شهر است.

عليرضا نصر اصفهاني با بيان اينكه بايد در بودجه سال آينده تحقق چشم اندازهاي برنامه اصفهان 1400 مورد توجه قرار گيرد، ادامه مي‌دهد: با توجه به وضعيت موجود شهر اصفهان، تقويت فرهنگ شهروندي در ارتباط با مديريت پسماندهاي خانگي، استفاده صحيح از پاركها و فضاهاي عمومي شهرو ... بايد در تدوين بودجه مورد توجه شهرداري قرار گيرد.

نايب رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاكيد بر لزوم مديريت درآمد و هزينه‌ها در شهرداري اصفهان، اظهار مي‌كند: شهرداري بايد به سمت تامين درآمدهاي پايدار حركت كند، البته در كنار درآمدهاي پايدار، مديريت هزينه‌ها را مد نظر قرار دهد.

وي استفاده از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و بالابردن ضريب اعتماد آنها به مديريت شهري براي سرمايه گذاري و افزايش مشاركت‌ها را بسيار حايز اهميت مي‌داند و مي‌گويد: با وضعيت موجود نمي توان خواسته‌هاي مردم را با اعتبارات دولتي محقق كرد بلكه بايد زيرساخت‌هاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي را افزايش داد.

 


توسعه زيرساخت‌هاي شهر با مشاركت شهروندان

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان مي‌گويد: لايحه بودجه يك برنامه مالي ساليانه است كه در  آن دخل و خرج و مصارف شهرداري بازتاب پيدا مي‌كند تا مشخص شود از فروردين تا اسفندماه سال بعد، چه اقداماتي با چه هزينه هايي قرار است در شهر صورت پذيرد.

سعيد فرداني با اشاره به اينكه بودجه در دو بخش اصلي تدوين و تصويب خلاصه ميشود، اضافه مي‌كند: در بخش اول از مهر تا پايان دي ماه شهرداري فرصت دارد بودجه را تدوين و به شوراي شهر ارسال كند، در بهمن ماه نيز لايحه بودجه در كميسيون هاي مختلف شوراي اسلامي شهر بررسي و تصويب مي‌شود.

وي با بيان اينكه براي بودجه سال 97 سه برنامه اصلي مد نظر قرارگرفته است، اظهار مي‌كند: در گام اول موضوع بازنگري سياست‌ها و شاخص هاي برنامه اصفهان 1400 با حضور شهردار و معاونانشان و اعضاي شوراي شهر انجام شده و تكليف سياست ها و احكام برنامه‌هاي شهر و شهرداري اصفهان در بخش هاي مختلف از جمله فضاي سبز، حمل و نقل عمومي، آلايندگي و مباحث مربوط به مديريت شهري جمع بندي شده است.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان ادامه مي‌دهد: در مرحله دوم برنامه ريزي پروژه ها و اقدامات انجام شد و در گام سوم اعتبارات به اولويت‌هايي كه از دو گام قبلي مشخص شد، تخصيص مي‌يابد كه تاكنون70 درصد مسير طي شده و هم اكنون جلسات تخصيص اعتبارات عمراني در حال برگزاري است.

وي يكي از سياست هاي شهرداري را توسعه زيرساخت هاي شهر با مشاركت شهروندان مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند: به عنوان مثال يكي از اولويت هاي راهبردي برنامه اصفهان 1400، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري است؛ در اين راستا تصميم قطعي شهرداري در بودجه سال آينده نيز توسعه زيرساخت هاي بخش گردشگري و حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است.

فرداني با اعلام اينكه بودجه سال 96 شهرداري اصفهان دو هزار و 750 ميليارد تومان است كه با 250 ميليارد تومان افزايش، درآمد شهرداري براي سال آينده سه هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، اظهار مي‌كند: البته پروژه هاي مشاركتي شهرداري، بيش از ميزان عدد بودجه سه هزار ميليارد توماني سال آينده است و اين عزم شهرداري را در مشاركت با بخش خصوصي براي توسعه و آباداني شهر اصفهان نشان مي‌دهد.

وي با بيان اينكه بودجه هاي مشاركتي سقف عددي مشخصي ندارند، مي‌گويد: در بخش زيرساخت هاي شهري، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، حمل و نقل، مديريت پسماند مد نظر است و سقفي براي مشاركت وجود ندارد.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان اضافه مي‌كند: سياستي كه به تازگي به آن ورود كرده ايم، در دستور كار قرار گرفتن «هر آنچه بخش خصوصي مي‌تواند به كمك شهر آيد»، است؛ به عنوان مثال پهنه هاي بزرگي براي اجراي طرح هاي تفرجگاهي در شهر اصفهان وجود دارد كه سالهاست در بودجه رديف اعتباري مي‌گيرد اما زمان زيادي برده تا تملك آنها انجام شود، لذا براي كاهش فاصله بهره برداري و ارايه خدمات حاضريم با سرمايه گذاران بخش خصوصي در اجراي پروژه ها مشاركت داشته باشيم.

وي تصريح مي‌كند: يكي از مشكلاتي كه شهر و شهرداري اصفهان درگير آن است اينكه اعم خدمات ارايه شده از نظر سرانه وضعيت خوبي دارند اما از لحاظ دسترسي مردم متوازن نيست، به عنوان مثال شايد سرانه فضاي سبز شهر اصفهان خوب باشد اما سئوال اينجاست كه آيا دسترسي همه شهروندان يكسان است يا خير؟

فرداني تاكيد مي‌كند: يكي از ويژگي هاي بودجه سال97 افزايش سطح دسترسي مردم به امكانات و خدمات شهري است، اينكه خدمات در مراكز مشخصي متمركز نباشد و همه شهروندان از حداقل خدمات در همه مناطق برخوردار باشند.

وي با بيان اينكه ويژگي ديگر بودجه سال 97 شهرداري اصفهان، تمركز بر پروژه هاي نيمه تمامي است كه ارزش آفريني خوبي براي شهر اصفهان دارند، اظهارمي‌كند: تلاش مي‌كنيم بتوانيم پروژه هاي شاخص نيمه تمام را به اتمام برسانيم، پروژه هايي همچون خط يك قطار شهري كه قرار است بهره برداري از كل خط يك و توسعه آن را داشته باشيم.

مدير برنامه ريزي و بودجه شهرداري اصفهان يكي از اتفاقات ويژه بودجه 97 را ارتباط منطقي بين شاخص هاي توسعه شهري و بودجه هاي ساليانه عنوان مي‌كند و يادآور مي‌شود: بر اساس تحليل آمار و اطلاعات بسياري از پروژه هايي كه اثر منطقه اي دارند در سطح شهر انجام و شبكه معابر شكل گرفته است، از اين رو در صدد هستيم پروژه‌هاي شاخص را كه تعداد آنها زياد است و اعتبار زيادي را هم لازم دارد، انتخاب و با تمركز ويژه به اتمام برسانيم.

فرداني با اشاره به توجه به حل مشكل ترافيك و آلاينده‌هاي زيست محيطي در تدوين بودجه سال آينده مي‌گويد: بر اساس آسيب شناسي و اولويت بندي مسايل و مشكلات شهر اصفهان، مهمترين مشكل اصفهان، آلاينده هاي شهر است كه از سال 94 بر روي آن متمركز شديم، از اين رو توسعه خطوط ويژه اتوبوسراني و فيلتراسيون اتوبوس‌هاي شهرداري در دستور كار قرار گرفته است؛ البته شهروندان بايد براي ترددهاي درون شهري بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كنند تا آلاينده‌هاي شهري كاهش پيدا كند.

  

 


جذب سرمايه گذار مهمترين سياست شهرداري باشد

يك كارشناس برنامه ريزي شهري مي‌گويد: با توجه به اهميت موضوع برنامه ريزي، اصفهان داراي برنامه‌هاي پنج ساله بوده كه در حال حاضر پنجمين دوره برنامه خود را با عنوان «برنامه راهبردي اصفهان 14000» سپري مي‌كند، اين برنامه در لايه اجرايي در قالب برنامه هاي عملياتي ساليانه منطبق بر اهداف و راهبردها، سياست ها و اولويت‌ها تهيه مي‌شود بر اين اساس اگر بودجه بر اساس اركان برنامه‌هاي تدوين شده، بسته شود، تا حدود زيادي از اجراي برنامه‌هاي راهبردي آن مي توان مطمئن بود.

رسول باقري يكي از مهم‌ترين گام‌هاي كنترلي در فرآيند تدوين برنامه عملياتي و تخصيص بودجه را كنترل و انطباق برنامه عملياتي و سپس بودجه ساليانه با اهداف و اولويت‌هاي برنامه راهبردي مي‌داند و مي گويد: آنچه به عنوان برنامه و بودجه سال مصوب مي‌شود بايد در راستاي تحقق اهداف و اجراي راهبردها و سياست هاي برنامه كلان شهر باشد.

اين كارشناس برنامه ريزي شهري اضافه مي‌كند: اولويت بندي پروژه‌ها نيز بايد

بر اساس معيارهاي مشخص برنامه اي انجام شود تا در زمان تخصيص اعتبارات بتوان بر اساس مدل‌هاي كمي و كيفي نسبت به اختصاص بهتر منابع به اولويت‌ها اقدام كرد.

اين كارشناس برنامه ريزي شهري با اشاره به اينكه برنامه عملياتي زماني اتفاق   

مي افتد كه بتوانيم با تنوع بخشي بهروش‌هاي تامين مالي و همچنين استفاده حداكثري از دارايي‌هاي مشهود و نامشهود نسبت به تحقق درآمدهاي پيش بيني شده اقدام كنيم، مي‌گويد: بر اين اساس سياست هاي مربوطه در دستور كار شهرداري قرار گرفته شده، اما اين مهمتمركز و تقويت بيشتري را از طرف مديريت شهري مي طلبد.

وي معتقد است يكي از مهمترين سياست هاي اجرايي سال 97 بايد افزايش ظرفيت مشاركت‌هاي مالي، جذب سرمايه گذاران و تنوع بخشي به روش‌هاي تامين منابع مالي پروژه ها باشد تا شاهد تحقق برنامه هاي عملياتي مد نظر باشيم.

 

 

(خبرگزاري ايمنا)