سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/10/02 ايجاد سند چشم انداز مناسب سازي شهر اصفهان
ايجاد سند چشم انداز مناسب سازي شهر اصفهان

سال گذشته سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهر اصفهان تدوين شد. در اين راستـــا به منظـــور تخصيص هدفمنـد بــودجـه مناسـب سازي، تيم‌هاي رصـــد شهــري منــاطق پانزده‌گانه در قالب 15 پروژه مطالعاتي تشكيل و به بررسي كارشناسي وضعيت موجود و اولويت‌بندي تمام معابر شهر به منظور برنامه‌ريزي براي مناسب‌سازي اين معابر به صورت اولويت‌هاي 3 و 5 ساله به نحوي كه نهايتا شبكه پيوسته‌اي از معابر مناسب ايجاد شود، پرداخت. روز گذشته در اين راستا نشست ارائه سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهري برگزار و از ايجاد سند چشم انداز مناسب سازي شهر اصفهان براي گروه‌هاي خاص طبق شاخص‌هاي مختلف شهري خبر داده شد.با توجه به دليل ضرورت داشتن نقشه راه و برنامه‌هاي بلندمدت و همه‌جانبه در اين حوزه براي نخستين بار در كشور، پروژه پژوهشي تدوين سند راهبردي انجام و با محوريت معاونت برنامه‌ريزي، پژوهش و فن‌آوري اطلاعات شهرداري اصفهان پس از برگزاري فراخوان و انتخاب مشاور به اجرا گذاشته شد. اين پروژه قرار بود طي مدت يك سال توسط تيم مطالعاتي از اساتيد دانشگاه هنر اصفهان و تحت نظارت كميته نظارت و راهبري متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي شهرداري اصفهان به انجام برسد.در همين رابطه عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان گفت: طبق سند راهبردي مناسب سازي شهر، اصفهان بايد در آينده‌اي نزديك به شهري باكيفيت، عدالت محور و تابع قوانين محيط زيست تبديل شود. احمد شاهيوندي، در نشست ارائه سند راهبردي مناسب سازي فضاهاي شهري اظهاركرد: امروزه همه بر اصل تساوي حقوق معلولان تاكيد دارند و معتقد هستند نبايد معلوليت مانع حضور افراد در جامعه شود.وي به دلايل عدم حضور معلولان در شهر اشاره كرد و افزود: موانع كالبدي در فضاي شهري يكي از عمده‌ترين عوامل انزواي معلولان، جانبازان و كودكان است.  عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به قانون جامع حمايت از معلولان كه در سال 1338 به تصويب رسيده است، گفت: متاسفانه اين قانون در طي اين سال ها به خوبي اجرا نشده اين در حالي است كه حدود 4 درصد جمعيت شهر را كودكان و هفت و نيم درصد جمعيت را سالمنـــدان تشكيـل داده انـــد و بـــر اســــاس چشـــم انــــداز 1430 جمعيت سالمندان به 21 درصد مي رسد بنابراين اقدام راهبردي براي دسترسي اين قشر به فضاي شهر ضرورت دارد. وي با بيان اينكه بسياري از برنامه‌هاي مناسب سازي شهر به صورت مقطعي اجرا شده است، افزود: لازم است اقدامات مناسب سازي به صــورت هدفمند در شهر اجرايي شود البته با توجه به اينكه شهر اصفهان در بسياري از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي داراي رتبه اول و دوم در كشور است، اقدامات خوبي در زمينه مناسب سازي انجام شده است. شاهيوندي عنوان كرد: از نظر تصويب قوانين براي معلولان مشكلي نداريم؛ اما برنامه جامعي براي اجراي اين قوانين وجود ندارد بر همين اساس براي تدوين برنامه جامع معلولان، همه كشورها را از جمله آمريكا، آلمان، انگلستان، آمريكا، ژاپن و تركيه مورد مطالعه قرار داده ايم. وي ادامه داد: در آمريكا ضوابط ADA وجود دارد كه به دنبال آن مسكن‌هاي ويلايي و جنبش‌هاي اجتماعي براي معلولان در اين كشور ايجاد شده است، در آلمان نيز برنامه جامعي وجود دارد كه دولت را متعهد به ايجاد ساختمان‌هاي بدون مانع و روان سازي حمل و نقل عمومي كرده است و با ايجاد پايگاه داده رايگان در برلين براي معلولان برنده جايزه جهاني مناسب سازي شهري شده است.عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان اضافه كرد: در كشور ژاپن نيز معلولان به جاذبه هاي تاريخي دسترسي دارند، تركيه هم برنامه اي را تنظيم كرده تا براي گروه‌هاي كم توان اشتغال ايجاد شود كه نمونه آن ايجاد رستوراني با مديريت افراد كم توان ذهني است، همچنين در ايران براي نمونه محور خيابان آزادي تهران و پارك جانبازان شهر ري به خوبي مناسب سازي شده است. شاهيوندي از ايجاد سند چشم انداز مناسب سازي شهر اصفهان براي گروه‌هاي خاص طبق شاخص‌هاي مختلف شهري خبرداد و عنوان كرد: براي تدوين اين سند استراتژي هاي 1414، برنامه اصفهان 95 و طرح تفصيلي اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته و مصاحبه هايي با معاونت ها و شهرداري هاي مناطق 15 گانه و افراد ناتوان انجام شده است.عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان اظهاركرد: براي مناسب سازي هر محور شهري به مبلغي بيش از 500 ميليون تومان نياز است، به همين دليل ناچار شديم بين 35 تا 40 محور شهري را براي اجراي برنامه مناسب سازي انتخاب كنيم، به همين منظور در اين سند برآوردهاي مالي محورهاي مختلف مناطق 15گانه شهري تعيين و پروژه هايي از سال 1396 تا 1400 تعريف شده است. وي با تاكيد بر در نظر گرفتن تجارب جهاني، عملكرد كشورهاي مختلف و طرح هاي فرادست، گفت: با توجه به نيازسنجي از همه افراد جامعه  اصفهان بايد در آينده‌اي نزديك به شهري باكيفيت، عدالت محور و تابع قوانين محيط زيست تبديل شود. 

(روزنامه اصفهان زيبا)