سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
معرفی وظایف

 

  

از وظايف اصلي اداره بودجه تدوين بودجه براي سال مالي آينده شهرداري مي باشد. كار تدوين بودجه از اواسط مهرماه هر سال شروع شده و پس از تشكيل كارگروههاي مختلف و گذراندن جلسات متعدد نهايتا در پايان ديماه بودجه پيشنهادي به شوراي اسلامي شهر تقديم مي گردد.

بودجه پس از بررسي در كميسيونهاي مختلف شوراي اسلامي شهر در صحن علني مطرح و مورد تصويب قرار گرفته و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي گردد.

يكي از وظايف معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني نظارت بر حسن اجراي بودجه مي باشد، بنابراين اداره بودجه در طول سال ضمن تهيه گزارشات متنوع از بودجه و روند اجراي آن وظيفه تشكيل شوراي عالي نظارت بر بودجه به رياست معاون محترم برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني را دارد تا در اين شورا ضمن بررسي روند بودجه، در صورت نياز مسائل و مشكلات مربوط به پروژه هاي مناطق مطرح و برطرف گردد.

يكي از مسائل و مشكلات مناطق اصلاح بودجه است، به جهت پويا بودن مسائل شهري امكان دارد بودجه تصويب شده پروژه هاي مناطق در طول سال دستخوش تغييراتي قرار گيرد و يا بنا بر تصميات مديريتي مقرر گردد كه پروژه جديدي در دستور كار منطقه قرار گيرد، بنابراين بحث اصلاح بودجه يكي ديگر از وظايف اداره بودجه مي باشد.

از ديگر وظايف اين اداره تفريغ بودجه سال مالي قبل مي باشد كه هر سال در اواخر شهريورماه به انجام مي رسد و هدف آن بررسي عملكرد بودجه سال قبل مي باشد.

 
 
 
 
 
width=22 width=7
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime