سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهایی از بودجه 1390

 

عنوان

مصوب 1388

مصوب 1389

مصوب 1390

سرانه سال 1390

کل بودجه

3.900.000.000.000

4.100.000.000.000

5.400.000.000.000

2.944.019

بودجه جاری

1.179.835.000.000

1.384.718.000.000

1.541.671.000.000

 

بودجه عمرانی

2.720.165.000.000

2.715.282.000.000

3.858.329.000.000

 
 
 
 
 
 ارقام به میلیارد ریال می باشد.
 
 

&        جمعیت شهر اصفهان در سال 1390 معادل 1.834.227 نفر برآورد شده است

برخی از اطلاعات مربوط به بودجه سال 1390 شهرداری اصفهان

&         شهرداری اصفهان برای کسب درآمد پیش بینی شده در بودجه سال 1390 بایستی در هر روز مبلغی برابر با 14.794.520.547 ریال وصول نماید. (در هر روز حدود 1.5 میلیارد تومان)

&       هزینه های عمرانی پیش بینی شده در سال 1390 به ازای هر شهروند معادل با 2.103.517 ریال می باشد.

&         از سرجمع هزینه های عمرانی سال 1390 مبلغی برابر با 82 میلیارد تومان در قالب 256 پروژه، هزینه مربوط به آزادسازی اراضی واقع در مسیر طرح های عمرانی می باشد. مبالغ مربوط به آزادسازی در سال 1388 برابر با 51.6 میلیارد تومان و در سال 1389 برابر با 54.5 میلیارد تومان بوده است.

&      از سرجمع هزینه های عمرانی سال 1390 مبلغی برابر با 127 میلیارد تومان به طرح های آزادسازی، احداث و ساماندهی خیابان ها و روکش آسفالت معابر فرعی و اصلی و پروژه هایی چون قطار شهری، رینگ حفاظتی و... مربوط به اعتبارات حمل و نقل و ترافیک اختصاص یافته است.

&        مبلغی برابر با 10.6 میلیارد تومان به هزینه های مربوط به ترمیم و نگهداری و روکش آسفالت معابر فرعی و اصلی اختصاص یافته است.

&        از سرجمع هزینه های عمرانی سال 1390 مبلغی برابر با 52 میلیارد تومان به طرح های فضای سبز شامل آزادسازی، احداث، تکمیل و ساماندهی و نگهداری فضای سبز شهر اصفهان اختصاص یافته است.

&        از سرجمع هزینه های فضای سبز مبلغی برابر با 17.4 میلیارد تومان صرف نگهداری فضای سبز شهر اصفهان خواهد بود. این رقم در سال 1388 برابر با 11.8 میلیارد تومان و در سال 1389 برابر با 14.1 میلیارد تومان بوده است.

&         هزینه نظافت شهر در سال 1390 مبلغی برابر با 31 میلیارد تومان، یعنی 600 میلیون تومان در هر هفته هزینه نظافت شهر می باشد.

width=22 width=7
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime