سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
width=22
width=7
فرازهایی از بودجه 1395
                                        
        

 
 
 
 
 
 
گزارش بودجه سال 1395 شهرداری اصفهان

ارقام به هزار ریال

کد

شرح

پیشنهادی

1000

در آمدهای ناشی از عوارض عمومی

15,978,150,000

1200

عوارض بر ساختمانها و اراضی

10,143,100,000

1300

عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

76,000,000

1400

عوارض بر پروانه های کسب، فروش و خدماتی

151,750,000

1900

سایر منابع

5,507,300,000

2000

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

1,487,100,000

2100

وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات

907,100,000

2200

سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

580,000,000

3000

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

346,900,000

3100

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری

336,900,000

3200

درآمد تاسیسات شهرداری

10,000,000

3210

در آمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری

5,000,000

4000

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

1,525,200,000

4100

درآمد حاصل از وجوه شهرداری

1,453,000,000

4200

درآمد حاصل از اموال شهرداری

72,200,000

5000

کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

95,000,000

5100

کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

95,000,000

6000

اعانات و هدایا و دارائی ها

490,350,000

6100

اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی

39,700,000

6300

اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

450,650,000

7000

سایر منابع تامین اعتبار

6,577,300,000

7100

وامهای دریافتی

1,115,500,000

7200

فروش اموال شهرداری

5,461,600,000

7400

هشتاد درصد عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها

200,000

      
                                                       
 
 
 
 
 

ارقام به هزار ریال

موضوعات شهری

اعتبار سال 1395

سرانه (اعتبار برای هر نفر)

فرهنگی اجتماعی

1,914,051,000

914

برنامه ریزی -پژوهش و فناوری اطلاعات

375,237,000

179

حمل و نقل و ترافیک

11,416,044,000

5,450

خدمات شهری

5,620,843,000

2,683

عمران شهری

693,980,000

331

معماری و شهر سازی

754,220,000

360

جمع

20,774,375,000

9,917

 

       
 
 
 

ارقام به هزار ریال

نقدی

سال 1394

سهم در سال 1394

 سال 1395

سهم در سال 1395

کل بودجه

26,000,000,000

-

26,500,000,000

-

هزینه‌های جاری

5,100,000,000

20%

6,396,000,000

24.10%

هزینه‌های عمرانی

20,900,000,000

80%

20,104,000,000

75.90%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
width=22 width=7