سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
عمليات زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه 2
عمليات زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه 2
عمليات زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه 2
عمليات زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه 2
عمليات زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه 2 نام پروژه
1021043014 کد پروژه
زرين بناي نقش جهان نام پيمانکار
973586469 مبلغ اوليه پيمان
124 مدت پيمان
88/47022 شماره پيمان
880416 تاريخ تحويل زمين
973586469 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime