سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
روكش َآسفالت معابرفرعي منطقه 2
روكش َآسفالت معابرفرعي منطقه 2
روكش َآسفالت معابرفرعي منطقه 2
روكش َآسفالت معابرفرعي منطقه 2
روكش َآسفالت معابرفرعي منطقه 2 نام پروژه
1021042007 کد پروژه
باروسازه سپاهان نام پيمانکار
668500000 مبلغ اوليه پيمان
90 مدت پيمان
6/6395 شماره پيمان
860319 تاريخ تحويل زمين
668500000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime