سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث پارك بابوكان
احداث پارك بابوكان
احداث پارك بابوكان
احداث پارك بابوكان
احداث پارك بابوكان نام پروژه
1021031003 کد پروژه
خانه سران پارك نام پيمانکار
1350000000 مبلغ اوليه پيمان
150 مدت پيمان
88/31638 شماره پيمان
880313 تاريخ تحويل زمين
1350000000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime