سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
مجموعه فرهنگي معلم
مجموعه فرهنگي معلم
مجموعه فرهنگي معلم
مجموعه فرهنگي معلم
مجموعه فرهنگي معلم نام پروژه
1021063004 کد پروژه
عمران ساختمان سرير نام پيمانکار
3458124347 مبلغ اوليه پيمان
360 مدت پيمان
87/125998 شماره پيمان
871203 تاريخ تحويل زمين
3458124347 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime