سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث پل روي كانال بختيار دشت
احداث پل روي كانال بختيار دشت
احداث پل روي كانال بختيار دشت
احداث پل روي كانال بختيار دشت
احداث پل روي كانال بختيار دشت نام پروژه
1021101001 کد پروژه
دال آرمه سپاهان نام پيمانکار
2536763117 مبلغ اوليه پيمان
150 مدت پيمان
87/119631 شماره پيمان
871030 تاريخ تحويل زمين
2536763117 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime