سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث سرويس بهداشتي ميدان جمهوري
احداث سرويس بهداشتي ميدان جمهوري
احداث سرويس بهداشتي ميدان جمهوري
احداث سرويس بهداشتي ميدان جمهوري
احداث سرويس بهداشتي ميدان جمهوري نام پروژه
1021067002 کد پروژه
سبك سازه اسپادان نام پيمانکار
990000000 مبلغ اوليه پيمان
150 مدت پيمان
87/56437 شماره پيمان
870406 تاريخ تحويل زمين
990000000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime