سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث سالن مطالعه نيكان ومحوطه سازي آن
احداث سالن مطالعه نيكان ومحوطه سازي آن
احداث سالن مطالعه نيكان ومحوطه سازي آن
احداث سالن مطالعه نيكان ومحوطه سازي آن
احداث سالن مطالعه نيكان ومحوطه سازي آن نام پروژه
1021063003 کد پروژه
بنابيت نام پيمانکار
1600000000 مبلغ اوليه پيمان
240 مدت پيمان
6/2851 شماره پيمان
870208 تاريخ تحويل زمين
2153147776 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime