سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
مجموعه تجاري اداري طالقاني
مجموعه تجاري اداري طالقاني
مجموعه تجاري اداري طالقاني
مجموعه تجاري اداري طالقاني
مجموعه تجاري اداري طالقاني نام پروژه
1011068004 کد پروژه
بلنجا نام پيمانکار
15444000000 مبلغ اوليه پيمان
420 مدت پيمان
88/2943 شماره پيمان
880119 تاريخ تحويل زمين
15444000000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime