سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث پاركينگ شيخ بهايي
احداث پاركينگ شيخ بهايي
احداث پاركينگ شيخ بهايي
احداث پاركينگ شيخ بهايي
احداث پاركينگ شيخ بهايي نام پروژه
1011069006 کد پروژه
پرديس ساخت سپاهان نام پيمانکار
20992924772 مبلغ اوليه پيمان
420 مدت پيمان
87/67631 شماره پيمان
870611 تاريخ تحويل زمين
20992924772 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime