سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
پاركينگ طبقاتي تجاري اداري مجاور پاساژ افتخار
پاركينگ طبقاتي تجاري اداري مجاور پاساژ افتخار
پاركينگ طبقاتي تجاري اداري مجاور پاساژ افتخار
پاركينگ طبقاتي تجاري اداري مجاور پاساژ افتخار
پاركينگ طبقاتي تجاري اداري مجاور پاساژ افتخار نام پروژه
1011069005 کد پروژه
عبدالحميد فروغي نام پيمانکار
24110000000 مبلغ اوليه پيمان
720 مدت پيمان
11/29455 شماره پيمان
870131 تاريخ تحويل زمين
24110000000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime