سال 94منطقه 1 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
پاركينگ چهارراه هفتم محرم
پاركينگ چهارراه هفتم محرم
پاركينگ چهارراه هفتم محرم
پاركينگ چهارراه هفتم محرم
پاركينگ چهارراه هفتم محرم نام پروژه
1011069003 کد پروژه
عمران ومسكن ايران نام پيمانکار
37800000000 مبلغ اوليه پيمان
660 مدت پيمان
6/2664 شماره پيمان
860430 تاريخ تحويل زمين
37800000000 مبلغ کلی پيمان
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime