سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهريور
 
جستجو
مرحله 90/2 شماره مزایده
موضوع
اجاره گلفروشي رضوان
مزایده گذار
سازمان آرامستانهاي شهر اصفهان
شرح مزایده

شرايط مزايده شماره 90/2

گلفروشي رضوان

سازمان آرامستانهاي شهرداري اصفهان ( باغ رضوان ) وابسته به شهرداري اصفهان در نظر دارد گلفروشي رضوان خود را از طريق مزايده به شرح و شرايط زير به اشخاص واجد شرايط واگذارنمايد:

الف-شرايط عمومي مزايده :

1-      شركت كنندگان مي بايستي پيشنهادات خود را بر اساس شرايط اعلام شده در فرم پيشنهاد قيمت ارائه نمايند .

2-      شركت كنندگان مي بايستي مبلغ 7/320/000 ريال را به صورت فيش واريزي نقد در وجه حساب سپرده شماره 7006525177 نزد بانك شهر بنام سازمان آرامستانهاي شهرداري اصفهان ( باغ رضوان ) بابت سپرده شركت در مزايده ‌اقدام نمايند .

3-      قيمت پايه اجاره بهاء ماهيانه 47/000/000 ريال  ميباشدوكليه قيمتهاي پيشنهادي كمتر از مبلغ فوق باطل اعلام مي گردد.

4-      به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ،‌فاقد سپرده ، فاقد نرخ پيشنهادي ، مشروط و بدون مهر و امضاء ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-   سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خودداري نمايد سپرده او به نفع سازمان باغ رضوان ضبط و سپس به نفرات دوم و سوم ابلاغ خواهد شد و در صورتيكه نفرات دوم و سوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نيز به نفع سازمان باغ رضوان ضبط مي گردد.

6-      ارائه مشخصات شامل آدرس دقيق و شماره تلفن تماس شركت كنندگان الزامي است.

7-   متقاضيان شركت درمزايده بايد جهت اخذ مدارك تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 90/10/21      به امور اداري سازمان مراجعه و نسبت به دريافت مدارك و فرم پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.

8-   شركت كنندگان در مزايده بايستي تا ساعت 13 روز  يكشنبه   مورخ      90/10/25   پيشنهادات خود را در دو پاكت ((الف و ب)) لاك و مهر شده ‌تحويل امور اداري سازمان نمايد.(پاكت الف :حاوي فيش واريزي نقد  شركت درمزايده، مدارك مزايده ممهور به مهر و سوابق كاري مرتبط پاكت ب : حاوي برگ پيشنهاد قيمت كه با عدد و حروف خوانا نوشته وامضاء و مهر شده باشد. )

9-   پيشنهادات رسيده در ساعت 12:30 روز  دوشنبه    مورخ      90/10/26 كميسيون معاملات مربوطه باز و قرائت خواهد شد و كمسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

10- مدت زمان اجاره گلفروشي رضوان بمدت يكسال مي باشد.

11- پرداخت كليه كسورات قانوني به عهده مستاجر مي باشد.

12-  مستاجر مكلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اجاره طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

13- هزينه هاي برق مصرفي هر واحد تجاري به عهده مستاجر مربوطه مي باشد .

14- شركت كنندگان بايد رعايت قانوني منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.

15- برنده مزايده مي بايستي در موقع عقد قرارداد معادل اجاره بهاء يكسال را به عنوان تضمين حسن پرداخت اجاره بهاء ماهيانه بصورت سفته يا چك به سازمان تسليم نمايد.

16- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

ب-شرايط خصوصي مزايده:

1-مستأ جرين موظف به رعايت موازين اخلاقي و شئونات اسلامي مي باشند.

2-كليه هزينه هاي نگهداري وتعميرات جزئي بعهده مستاجر ميباشد.

3-به غرفه هاي سازما ن حق سر قفلي تعلق نمي گيرد.

4-تعيين گونه هاي گياهي قابل فروش با هماهنگي دستگاه نظارت باشدو در صورتي كه توليدات سازمان بيش از مصرف سازمان باشد اولويت خريد مستأجرين  ميبايستي از سازمان باشد.

5-در ايام خاص مانند اعياد به منظور تسهيل تردد خودروها سازمان به صلاحديد خود مجاز به جابجائي موقت غرفه ها مي باشد.

6-نظافت و زيباسازي محوطه غرفه هاي تحويلي بعهده مستاجر مي باشد.

7 – انجام كليه خدمات كاشت گل ، نگهداري فلاور باكس يا كوزه گل و نظافت با هماهنگي دستگاه نظارت و فقط به غرفه هاي مخصوص ارائه خدمات نگهداري و كاشت گل و گياه بالاي قبور مي باشد مي باشد و مستأجر موظف به رعايت دستورالعمل يكسان سازي كوزه هاي سطح قبور مي باشد و فروش كوزه هاي با اشكال متنوع ممنوع مي باشد .

8-  متقاضيان مجاز به شركت در همه مزايده همه غرفه ها مي باشدولي حتي اگر يك متقاضي بيشترين پيشنهاد قيمت را در تمامي غرفه ها داشته باشد سازمان به هر متقاضي حداكثر يك گلفروشي ثابت –يك كيوسك و يك غرفه مخصوص خدمات كاشت و نگهداري گل و گياه بالاي قبور واگذار مي نمايد.

9 - برنده مزايده اگر تا قبل از انقضاء تاريخ قراردا د از مورد اجاره انصراف دهد بايد معادل يكماه اجاره را به عنوان خسارت به سازمان پرداخت نمايد .

 10 - شركت كنندگان مي بايستي قبل از پيشنهاد قيمت نمونه قرارداد را دقيقا مطالعه نمايند.

  11-فروش محصولات گل و گياه ميبايستي بر اساس تعرفه هاي اتحاديه مربوطه باشدو مستاجر حق افزايش قيمت خارج از تعرفه را ندارد

12-مستاجرين مي بايستي جهت چيدن لوازم و كوزه گلها از محدوده تعيين شده تجاوز ننمايند.

13 – كارگران گلفروشيها بايد مورد تائيد دستگاه نظارت باشد .

14-فقط غرفه هاي مخصوص ارائه خدمات نگهداري و كاشت گل و گياه ((فردوس و پرديس )مجاز به ارائه خدمات در سطح قطعات مي باشد.

15-مستاجرين فقط مجاز به فروش كوزه هاي سفالي مورد تاييد سازمان مي باشندو فروش كوزه هاي غير از موارد تاييد شده از قبيل حوض ، پايه گلدان وغيره ممنوع مي باشد.

16-در صورتيكه يكي   از شركت كنندگان بيش از يك غرفه ثابت و يا بيش از يك كيوسك بالاترين قيمت پيشنهادي را داشته باشد سازمان در مورد واگذاري غرفه ها تصميم گيرنده خواهد بود.

                                                                                          مدير عامل

                                                                                                          مجتبي كاظمي

 

 

 

برگ پيشنهاد قيمت

اينجانب.....................................................به نمايندگي از............................................به آدرس .................................................................. به شماره تلفن ........................................اعلام مي دارم كليه  اسناد  و مدارك مربوط به اجاره گلفروشي رضوان به شرح مزايده شماره   2/90  را مطالعه نموده و با اطلاع از جزئيات مفاد آن  و شرايط عمومي و خصوصي مندرج در شرايط مزايده و مكان و زمان انجام عمليات ، موارد ذيل را تعهد مي نمايم :

1        - كارهاي مورد بحث را مطابق ‌ شرايط عمومي و خصوصي انجام داده و اجاره بهاء را طبق بند4 پرداخت نمايم.

2    - متعهد مي شوم به محض ابلاغ سازمان مبني بر قبول شدن پيشنهاد اين جانب ظرف مدت 3 روز به سازمان مراجعه قرارداد مربوطه را امضاء ‌و برابر مدارك و زير نظر ناظر مربوطه شروع به كار نمايم.

3    - چنانچه از عهده هر يك از تعهدات فوق راجع به تسليم ضمانت حسن پرداخت اجاره  و امضاء قرارداد و شروع به كار در مدت مقرر برنيايم به موجب اين ورقه به سازمان باغ رضوان اختيار و وكالت غير قابل عزل مي دهم كه مبلغ 7/320/000 ريال سپرده شركت در مزايده را به عنوان غرامت ضبط و برداشت نمايد.

4        - قيمت  اجاره پيشنهادي به شرح زير ارائه مي گردد:

 

شرح مورد اجاره

تاريخ شروع اجاره

تاريخ سر رسيد

قيمت پيشهادي اجاره ماهيانه به  ريال

گلفروشي رضوان

90/11/1

91/10/30

 

قيمت پيشنهادي به حروف :

پيشنهاد قيمت فقط روي اين برگه معتبر مي باشد.

                                               مهر و امضاء‌ پيشنهاد دهنده

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
سازمان آرامستانهاي شهر اصفهان
محل دریافت اسناد
سازمان آرامستانهاي شهر اصفهان
آدرس ارسال اسناد
سازمان آرامستانهاي شهر اصفهان
1390/10/25 مهلت دریافت اسناد 1390/10/25 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده