سال 92بازگشت
ENGILSHنقشه سایتعضویتصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۳ جمعه ۹ آبان
 
جستجو
پروژه عظيم ميدان امام علي (ع)
3 منطقه
32/5 هكتار مساحت
مساحت الویت اول
موقعیت
مشخصات
اهداف طرح

پروژه عظيم ميدان امام علي (ع) با هدف رونق بخشي بافت تاريخي مركز شهر اصفهان در سه فاز و با دو رويكرد مداخله مستقيم و مداخله غير مستقيم از عمده ترين پروژه هاي بافت قديم اصفهان مي باشد . فاز اول اين اقدامات به بهره برداري رسيده است و ساير فازها در حال اجرا و برنامه ريزي مي باشد ، در اين گزارش اقدامات انجام شده همراه با برنامه ها و طرح هاي تهيه شده در ارتباط با پروژه در قالب سرفصــل هاي زير ارائه شده است :

فاز اول :

زير گذرها و ميدان ترافيكي و پارك سوار مجلسي

فاز دوم :

ميدان اصلي

فضاي چندمنظوره زير ميدان

كف سازي ميدان

بدنه سازي ميدان

ميدان جلوخان مسجدجامع

طرح توسعه پارك سوار مجلسي

كف سازي ميدان

بدنه سازي ميدان

فاز سوم :

طراحي شهري محدوده 32/5 هكتار

اجراي پروژه هاي 22 گانه پيرامون ميدانهاي اصلي و جلوخان مسجدجامع.

تكميل طرح هاي فاز 1 و 2

تملك پروژه هاي 22 گانه

اجراي پروژه هاي 22 گانه

پروژه 8 و 9  :  100 % سفت كاري انجام شده است
 
پروژه 11 :  40 % سفت كاري انجام شده است
ساماندهي مشاغل شهري 
اجراي پاركينك، سرويسهاي بهداشتي و تأمين خدمات شهري 
احياي بازار و ابنيه هاي تاريخي 
ساماندهي گذرهاي تاريخي 
روش اجرای طرح

اتصال بازار بزرگ اصفهان در محدوده خيابان عبدالرزاق :

در دوره صفويه با رونق ميدان امام (ره) و مجموعه محور چهار باغ از نقش و اهميت ميدان قديم ( ميدان كهنه) شهر كاسته شد و به تدريج اين ميدان به صورت توده اي نا منظم و پر از مشاغل و حرفه هاي مختلف تبديل شد .

دردوره معاصر احداث خيابانهاي جديد نظم و پيوستگي بافت مركزي را بهم ريخت و با احداث خيابان عبدالرزاق امتداد بازار بزرگ شهر گسسته شد .

در راستاي احيا و بازسازي مجموعه ميدان امام علي (ع) و محور فرهنگي ، تاريخي بازار اصفهان ، پروژه اتصال بازار بزرگ در محدوده خيابان عبدالرزاق آغاز گرديد و با اجراي اين پروژه قسمتي از بدنه غربي ميدان امام علي (ع) شكل گرفت . امروز پس از چهل سال با اجراي اين بخش از پروژه عظيم ميدان امام علي ( ع ) مجددا بازار تاريخي شهر اصفهان در ضلع شمال و جنوب خيابــان عبد الرزاق به يكديگر متصل شدند . اجراي اين پروژه طراحي شهري علاوه بر حل معضلات ترافيكي و نابسامانيهاي فيزيكي محدوده بافت تاريخي باعث رونق و اعتلاء هسته مركزي تاريخي و بازار شهر اصفها ن خواهد شد .

درصد پيشرفت پروژه :   100 درصد

 

اتصال بازار ريسمان به بازار هارونيه (A7) و ادامه بازار هارونيه به بازار غاز (A9) :

به منظور شكل دهي بدنه ميدان امام علي پروژه بازســازي ادامه بازار ريسمان بر اســـــاس شواهد تاريخي درحال اجرا مي باشد. اجراي سيماي ظاهري بدنه داخلي ميدان طبق طرح ازديگر اقدامات پروژه احياي ميدان امام علي (ع) است . 

بدنه هاي ميدان هاي اصلي و جلوخان مسجدجامع

سطح كل زمين بدنه هاي ميدان :               14831 متر مربع

سطح كل زير بناي فضاهاي بدنه ميدان و جلوخان A1 تا A13        21222 متر مربع

سطح زير بناي تجاري خالص بدنه هاي ميدان و جلوخان               8960 متر مربع

 

پروژه هاي بلا فصل:

در محدوده 5/32هكتار طرح تعداد 22 پروژه عمدتا تجاري ، تعريف و اجرايي گرديده است. پروژه هاي شماره 8 و9 و11 عمليات اجرايي آن شروع و طرح هاي معماري ساير پروژه ها در دست تهيه است. تملك و آزاد سازي اين پروژه ها با اولويت در حال انجام است.

طراحي شهري ـ طرح تفصيلي

طرح تفصيلي محدوده 32/5 هكتاري ميدان امام علي (ع) طي جلسات متعدد كارشناسي بررسي و آماده ارايه به كميسيون ماده 5 شده است .

در اين طرح كاربري و شبكه معابر بهمراه پروژه هاي تجاري و محدوده پاركينگ هاي مورد نياز مشخص و ارايه گرديده است.

كاربري اراضي محدوده در وضع موجود:

از مجموع 5/32 هكتار مساحت محدوده مورد مطالعه سطحي معادل 6/27 درصد به معبر و فضاي باز و 8/13 درصد به سطوح تجاري و 11 درصد به كاربري مذهبي اختصاص دارد.

طراحي شهري - ساماندهي مشاغل شهري :

رونق و احياء مركز تجاري و هسته تاريخي شهر اصفهان در پروژه ميدان امام علي (ع) علاوه بر اقدامات عمراني نيازمند ساماندهي و تنظيم فعاليتهاي اقتصادي بر پايه حفظ هويت فرهنگي ، تاريخي و محلي با ايجاد ساختاري منظم و هدفمند مي باشد. در اين راستا مطالعات گسترده اي انجام شده است كه به اختصار ارائه مي گردد.

 

موزه ميدان امام علي ( ع )   :

حفظ و نگهداري آثار و اشياء مكشوفه در طي عمليات حفاري پروژه از عمده دغدغه هاي مسئولين شهري بوده است . بدين منظور با هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي طي مطالعات بعمل آمده سراي خيار از بناهاي تاريخي واقع شده در مركز ميدان جهت استقرار اين اشياء و اسناد و مدارك پروژه در نظر گرفته شده است . هزينه اجراي اين پروژه بالغ بر 30 ميليار ريال شامل تملك و اجرا خواهد بودكه اقدامات طراحي آن توسط سازمان انجام گرفته و عمليات مرمت بازسازي اين بنا پس از آزاد سازي شروع خواهد شد.

مرمت و ساماندهي بازار ها و ابنيه هاي تاريخي محدوده ميدان امام علي (ع):

از اولين اهداف پروژه ميدان امام علي (ع) بهسازي و نوسازي و مرمت بافت فرسوده و تاريخي هسته مركزي شهر اصفهان مي باشد ، در اين راستا سازمان نوسازي و بهسازي بعنوان متولي اين امر اقدامات قابل توجهي در كنار ساير پروژه هاي عمراني ميدان امام علي (ع) در دست انجام دارد :

1-      بازار بزرگ

2-     بازار باغچه عباسي

3-     بازار هارونيه

4-     بازار ريسمان

5-     بازار غاز

6-     موزه امام علي(ع)

7-     ساماندهي گذر ابو اسحاقيه

8-    تجاريهاي بازار هارونيه

9-     گذر مسجد علي
پروژه پاركينگ كمر زرين

پروژه كمر زرين واقع در شمال ميدان امام علي (ع) با كاربري پاركينگ و تجاري و مساحت 7653 مترمربع از پتانسيل هاي عمده در جهت احياء بافت تاريخي و فرسوده اين محدوده مي باشد . از آنجايي كه در تمامي پروژه هاي ميدان امام علي (ع) زمان زيادي صرف تملك و آزادسازي مي گردد پروژه كمر زرين اين قابليت را دارد كه با توجه به مالكيت شركت عمران و بهسازي شهري ايران در اين محدوده و با در اختيار گذاشتن آن در طرح امام علي (ع) سهم قابل توجهي از پاركينگ هاي پروژه را با توجه به حذف طبقه -2 پاركينگ زير ميدان را تامين نمايد .

 

مساحت كل محدوده : 11980 مترمربع -  مساحت تملك شده : 7653 مترمربع      -  تعداد واحدها :45 پلاك

دانشگاه علوم و معارف قرآن و حديث علامه مجلسي(ره)

در جوار مقبره علامه مجلسي و مسجد جامع اصفهان در شمال غرب پروژه ميدان امام علي (ع) دانشگاه علوم و معارف قرآن و حديث علامه مجلسي در زميني به مساحت حدود 000/30 متر مربع در چند فاز در دست برنامه ريزي مي باشد. طراحي فاز اول اين پروژه با تملك 5200 متر مربع از اراضي فرسوده اين محدوده با همكاري شهرداري اصفهان شروع و فازهاي بعدي در دست مطالعه است .

 

 

 

 

اقدامات
بافت های فرسوده
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده كوجان
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده زينبيه
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده مارچين
طرح نوسازي و بهسازي شمال خيابان فروغي
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده قصر شمس آباد
بافت فرسوده پيرامون خيابان شهيد دكتر بهشتي
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شمال خيابان صارميه
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده برزان
پروژه مشاركتي شهيدان
مجتمع تفرجگاهي نهر شمس آباد
بافت فرسوده و تاريخي جنوب ميدان امام
بافت فرسوده و تاريخي شرق ميدان امام (ره)
پروژه اقامتي – توريستي نخجوانيها
پروژه تجاري - اداري هشت بهشت
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده اسنجان
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده كردآباد
مجموعه تفريحي ، خدماتي و گردشگري بين النهرين
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده خرم آباد « دنارت »
بافت فرسوده شرق وحيد ( حسين آباد )
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده همت آباد
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده سعادت آباد
طرح نوسازي بافت فرسوده كوي امام و بهار
بافت فرسوده قلعه ( شهيد چمران )
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نصر آباد
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده پيرامون منارجنبان
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده هفتون
پروژه مشاركتي دشتستان
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده رهنان
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده عاشق آباد
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده امير عرب
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده باغ فردوس
طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده قائميه
پروژه عظيم ميدان امام علي (ع)
احيا بدنه شرقي چهارباغ عباسي
طرح احيا بدنه غربي چهارباغ عباسي