سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر
 
جستجو
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت ندا :نام آمار معاونت اداري مالي
معاونت اداري مالي :حوزه فعالیت همتي پور :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات وGIS :سمت محمدصادق :نام آمار معاونت خدمات شهري
معاونت خدمات شهري :حوزه فعالیت عطايي :نام خانوادگی
كارشناسي مهندسي نقشه برداري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس برنامه ريزي و بودجه :سمت مرضيه :نام آمار معاونت شهرسازي
معاونت شهرسازي :حوزه فعالیت شاهمندي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس برنامه ريزي و بودجه :سمت نسترن :نام آمار معاونت حمل و نقل و ترافيك
معاونت حمل و نقل و ترافيك :حوزه فعالیت عقيلي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد آمار رياضي :تحصیلات aghili-nastaran@yahoo.com :پست الکترونیک
    09138935010- 34593737 داخلي 201 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت آزاده :نام آمار معاونت فرهنگي اجتماعي
معاونت فرهنگي اجتماعي :حوزه فعالیت صادقيان :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد :تحصیلات sadeghian.azadeh@yahoo.com :پست الکترونیک
    36288991 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت محمدحسين :نام آمار منطقه1
شهرداري منطقه1 :حوزه فعالیت پورسينا :نام خانوادگی
كارشناسي :تحصیلات hoseinpoursina@gmail.com :پست الکترونیک
    09132000116- 32344002 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت احمدرضا :نام آمار منطقه2
شهرداري منطقه2 :حوزه فعالیت ايرواني مهر :نام خانوادگی
كارشناس ارشد برنامه ريزي آمايش سرزمين :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت روح اله :نام آمار منطقه3
شهرداري منطقه3 :حوزه فعالیت تقي يار :نام خانوادگی
كارشناس ارشد GIS / RS :تحصیلات R.Taghiyar@gmail.com :پست الکترونیک
    09133125427- داخلي 315 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت احسان :نام آمار منطقه4
شهرداري منطقه4 :حوزه فعالیت مردانيان :نام خانوادگی
كارشناسي :تحصیلات e.mardaniyan@yahoo.com :پست الکترونیک
    09133685303 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت مجتبي :نام آمار منطقه5
شهرداري منطقه5 :حوزه فعالیت معصومي :نام خانوادگی
كارشناسي نقشه برداري كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات و GIS :سمت ميلاد :نام آمار منطقه6
شهرداري منطقه6 :حوزه فعالیت صالحي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد مهندسي نقشه برداري/ گرايش ژئودزي :تحصیلات :پست الکترونیک
    09103002359 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت محمد :نام آمار منطقه7
شهرداري منطقه7 :حوزه فعالیت مذنبي :نام خانوادگی
كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري :تحصیلات mohammad-moznebi2007@yahoo.com :پست الکترونیک
    09132014618 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت فرزاد :نام آمار منطقه8
شهرداري منطقه8 :حوزه فعالیت خرسندي :نام خانوادگی
كارشناس نقشه برداري و دانشجوي (ترم آخر دفاع - پايان نامه ) كارشناسي ارشد RS-GIS :تحصیلات farzad.khorsandi@gmail.com :پست الکترونیک
    09131162503- 34415060 :تلفن
      رزومه
:سمت :نام آمار منطقه9
شهرداری منطقه9 :حوزه فعالیت :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت اردوان :نام آمار  منطقه 10
شهرداري منطقه 10 :حوزه فعالیت معاذي :نام خانوادگی
كارشناسي تكنولوژي نقشه برداري كارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت رسول :نام آمار منطقه11
شهرداري منطقه11 :حوزه فعالیت پرورش :نام خانوادگی
كارشناسي مهندسي نقشه برداري و كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري :تحصیلات :پست الکترونیک
    09137939699 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت عليرضا :نام آمار منطقه12
شهرداري منطقه12 :حوزه فعالیت كاظمي :نام خانوادگی
كارشناس نقشه برداري از دانشگاه اصفهان كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري از دانشگاه هنر اصفهان :تحصیلات :پست الکترونیک
    09131656376 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت حميدرضا :نام آمار منطقه13
شهرداري منطقه13 :حوزه فعالیت پورصفاري :نام خانوادگی
مهندسي تكنولوژي نقشه برداري :تحصیلات :پست الکترونیک
    09131028291 :تلفن
      رزومه
كارشناس آمار و تحليل اطلاعات :سمت محمد :نام آمار منطقه14
شهرداري منطقه14 :حوزه فعالیت دادخواه :نام خانوادگی
كارشناسي :تحصیلات mohammadddkhah@yahoo.com :پست الکترونیک
    09131285283-35516464-داخلي121 :تلفن
      رزومه
:سمت :نام آمار منطقه 15
شهرداری منطقه15 :حوزه فعالیت :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
صفحه اصلی مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه ها
پروژه ها
موارد مرتبط